skip to content
Zgłoszenie instalacji nie wymagającej pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
OŚ-9


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.),  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 879)

Wymagane dokumenty

wniosek OŚ-9-1 a dla instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne wniosek OŚ-9-2

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Opłata skarbowa od zgłoszenia 120 zł

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina
Uwagi

Rodzaje instalacji nie wymagające pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

 • stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znaminowym nie niższym niż  110 kV,
 • instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radioloakcyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż  W, emitujace pola elektromagnetycze o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
 • energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do:
  • do 5 MWt opalane węglem kamiennym,
  • do 10 MWt opalane koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną lub węglem kamiennym i koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, jeżeli nominalna moc cieplna wprow kHz do adzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW,
  • do 15 MWt opalanych paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym i koksem, drewnem,słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, jeżeli nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, drewnie, słomie, oleju napędowym, benzynie, nie przekracza 10 MW,
 • innych niż ener getyczne o łącznej nominalnej mocy od 0,5 MWt do 1 MWt, opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym, paliwem gazowym, z których:
 1. wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub
 2. wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia,
 • do produkcji wegla drzewnego,
 • do suszenia zboża, innych płodów rolnych lub leśnych o wydajności większej niż 30 Mg na godzinę
 • do przechowywania zboża,innych płodów rolnych lub leśnych o wydajności większej niż 50 Mg na godzinę,
 • do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych
 • do chowu lub hodowli zwierząt, zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Środowiska,
 • do produkcji szkła - o wydajności mniejszej niż 1 tona na dobę
 • do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę,
 • do produkcji wapna palonego o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę
 • dolakierowania lub malowania, zużywające mniej niż 1 Mg w ciągu roku wyrobów lakierowych o wysokiej zawartości cząstek stałych lub wyrobów lakierowych wodorozcieńczalnych, 
 • stosowane w gastronomii, przystosowanej do obsługi więcej niż 500 osób na dobę,
 • stosowane w przechowalniach owoców i warzyw, przystosowanych do jednoczesnego przechowywania owoców lub warzyw w ilości większej niż 50 Mg,
 • stosowane w młynach spożywczych,
 • zbiorniki materiałów sypkich o pojemności mniejszej niż 20 m3, 
 • inne niż wymienione w lp. 1-16 rodzaje instalacji nieobjętych standartami emisyjnymi w przypadku których żadna z substancji wprowadzonych do powietrza nie powoduje przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia.
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
OS-9Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Iwona Janas-Czerniejewska
Data udostępnienia: 2017-02-10 12:08:58

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4069798
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,