Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
WNIOSEK o zawarcie umowy podnajmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym „Dom Seniora” w Koninie, w ramach programu dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”
SL-10


Podstawa prawna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U z 2021, poz. 2158 ze zm.).

Wymagane dokumenty
  • Wniosek o zawarcie umowy podnajmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym "dom Seniora" w Koninie,  w ramach programu dopłat do czynszu "Mieszkanie na Start"
  • Deklaracja o dochodach
  • Oświadczenie o stanie majątkowym
  • Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego na terenie Miasta Konin lub pobliskiej miejscowości
  • Oświadczenie wnioskodawcy
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

BRAK

Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych klienta w Wydziale Spraw Lokalowych

Urzędu Miejskiego w Koninie.

 

Zgodnie z art. 6 i 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą przy ulicy Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

2.   Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: andrzej.andrzejewski-iod@konin.um.gov.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Koninie ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

3.   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.) oraz przepisów prawa miejscowego dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące politykę mieszkaniową Miasta Konina (art. 13, ust. 1 lit. e).

5.  Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora, tj., w zależności od kategorii archiwalnej sprawy termin ten wyniesie 5 lub 10 lat.

6.   Pani/Pan, których dane dotyczą, ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

· dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

· kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych,

· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych,

· Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku.

9.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10. Składając kompletny wniosek o zawarcie umowy podnajmu lokalu zobowiązuję się do zapoznania z niniejszą klauzulą również wszystkie osoby ujęte we wniosku.

Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Lokalowych, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
SL-10Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SL
Informacja wprowadzona przez: Adam Janowski
Data udostępnienia: 2023-05-19 08:37:57

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4833544
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,