Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wniosek o waloryzację kwotową dopłat do czynszu
SL-11


Podstawa prawna

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U z 2023, poz. 1351 ze zm.) oraz ustawa z dnia 26 maja 2023 o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz.U. 2023 poz. 1114)

Wymagane dokumenty
  • kopię umowy najmu lokalu objętego umową w sprawie stosowania dopłat
  • kopię dokumentu potwierdzającego wysokość stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej obowiązującej dla tego lokalu w dniu 16.07.2023 r.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Za wydanie decyzji zmieniającej wysokość dopłaty do czynszu wymagane jest wniesienie opłaty skarbowej w kwocie 10,00 zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.)

Kwotę wymaganej opłaty skarbowej należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Konina o nr: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034, tytułem: opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie waloryzacji dopłaty do czynszu.

Potwierdzenie zapłaty obowiązującej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o waloryzację dopłaty do czynszu.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina (pl. Wolności 1, 62-500 Konin) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych klienta w Wydziale Spraw Lokalowych

Urzędu Miejskiego w Koninie.

 

Zgodnie z art. 6 i 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą przy ulicy Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

2.   Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: andrzej.andrzejewski-iod@konin.um.gov.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Koninie ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

3.   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.) oraz przepisów prawa miejscowego dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące politykę mieszkaniową Miasta Konina (art. 13, ust. 1 lit. e).

5.  Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora, tj., w zależności od kategorii archiwalnej sprawy termin ten wyniesie 5 lub 10 lat.

6.   Pani/Pan, których dane dotyczą, ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

· dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

· kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych,

· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych,

· Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku.

9.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10. Składając kompletny wniosek o zawarcie umowy podnajmu lokalu zobowiązuję się do zapoznania z niniejszą klauzulą również wszystkie osoby ujęte we wniosku.

Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Lokalowych, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2
SL-11Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SL
Informacja wprowadzona przez: Adam Walentynowicz
Data udostępnienia: 2023-08-28 10:22:05

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4428804
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,