Treść
Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dodatki mieszkaniowe
SL-3


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 t.j); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156 poz.1817 ze zm.) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownoctwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania  wywiadu  środowiskowego wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika  upoważnionego  do  przeprowadzenia wywiadu  (Dz . U.  z  dnia 22 maja 2013 r. poz. 589 r.)

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek składa Wnioskodawca (lub osoba upoważniona przez Wnioskodawcę)

2.  Składając wniosek należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów:

-  dowód osobisty,

- dokument określający wydatki mieszkaniowe (w przypadku braku potwierdzenia szczegółowego wykazu wydatków przez zarządcę domu),

- dokumenty potwierdzające dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego (np.: zaświadczenie z zakładu pracy, decyzje ZUS, decyzje MOPR, rozliczenie ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania za ostatni okres rozliczeniowy itp.) za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa, decyzja, akt notarialny, przydział lokalu mieszkaniowego),

- wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego – jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie  o wielkości powierzchni użytkowej (w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni) oraz wyposażenie techniczne domu a także rachunki potwierdzające wydatki mieszkaniowe,

- jeżeli lokal mieszkaniowy nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego - fakturę VAT za energię elektryczną, za ostatni okres rozliczeniowy,

-  ostatnią decyzję dotyczącą przyznania dodatku mieszkaniowego,

- orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku zamieszkiwania w lokalu osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego lub osoby, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina (pl. Wolności 1, 62-500 Konin) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych klienta w Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Koninie.

Zgodnie z art. 6 i 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą przy ulicy Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
  andrzej.andrzejewski-
  iod@konin.um.gov.pl
  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Koninie ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

 3. Dane osobowe zawarte we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 t.j), w tym art. 7 pkt 7 w/w ustawy (decyzja o dodatku mieszkaniowym będzie dostarczona zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny), na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 17 kwietnia 2016 roku. Powyższe oznacza, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie także zarządca budynku lub osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny (art. 13, ust. 2 lit. e).

 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora, tj., w zależności od kategorii archiwalnej sprawy termin ten wyniesie 5 lub 10 lat.

 5. Pani/Pan, których dane dotyczą, ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

· dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

· kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych,

· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych,

· Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże ich niepodanie może wpłynąć na odmowę podjęcia działań, przebieg lub wynik prowadzonej sprawy.

 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 4. Składając kompletny wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego zobowiązuję się do zapoznania z niniejszą klauzulą również wszystkich członków mojego gospodarstwa domowego, których dane są przedłożone
  w składanym wniosku.

Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Lokalowych, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2
SL-3Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SL
Informacja wprowadzona przez: Adam Walentynowicz
Data udostępnienia: 2019-11-06 13:28:20

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8964684
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,