Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Dodatki mieszkaniowe
SL-3


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2023.1335 t.j. z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

​Od dnia 09.02.2023 r.

 • zmianie ulegają limity dochodu uzyskanego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku - średniomiesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie może przekraczaćw gospodarstwie:

1)    jednoosobowym -  2538,46zł.,
2)    wieloosobowym -  1903,85 zł., 

 

Ważne dla osób prowadzących działalność podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.)

Zmiana niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. (Dz.U.2022.2456 z dnia 2022.11.30) zmienia zasady nalicznia dochodu z działalności opodatkowanej na zasadach ryczałtu na następujący:

Wysokość dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.) osiąganego w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ustala się, przyjmując dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Roczną wysokość przychodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym, przyjmuje się jako czterokrotność przychodu osiągniętego przez wnioskodawcę w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Oznacza to, że od dnia 01.12.2022 roku przy składaniu wniosku osoby prowadzące przedmiotową działaność powinny okazać zaświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w okresie 3 miesięcy poprzedzajacych miesiąc złożenia wniosku.

 

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych!

Z dniem 01.07.2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U.2021.2021 ze zm,.) wprowadzona ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która została ogłoszona 4 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 11).

Najważniejsze zmiany, które będą obowiązywały od dnia 01.07.2021r. to m.in.:

 • nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach określony w załączniku nr 1 i 2 do Uchwałą nr 557 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2021 r. w tej sprawie (do pobrania w sekcji "DOSTĘPNE DOKUMENTY DO POBRANIA" - plik o nazwie "wniosekSL-3 str.2")

 • zmiana definicji dochodu uzyskanego w okresie trzech miesięcy przed miesiącem składania wniosku który będzie określany na podstawie przepisów w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), w związku z tym dla osób zatrudnionych będą obowiązywać nowe wzory zaświadczeń o dochodach (również do pobrania w sekcji "DOSTĘPNE DOKUMENTY DO POBRANIA" - plik o nazwie "Nowe zaświadczenie o dochodach od 01.07.2021")

 • osoby mieszkające w lokalach niewyposażonych w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego nie muszą już okazywać się fakturą za zużycie energii elektrycznej

 • zmianie ulegają limity dochodu uzyskanego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku - średniomiesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie może przekraczać
  w gospodarstwie:

1)    jednoosobowym - 40 %   tj.   2 066,99 zł.,
2)    wieloosobowym - 30 %   tj.   1 550,24 zł.,  - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

 

 • wnioskodawcy będą obowiązani przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (określone są one w art. 6 ust. 4 ustawy). Opracowana została Karta pomocnicza do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego zawierająca niezbędne dane (również  do pobrania w sekcji "DOSTĘPNE DOKUMENTY DO POBRANIA" - plik o nazwie "Karta do wniosku 01.07.2021"

Powyższe zmiany dotyczą osób, które wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego będą składać od dnia 01.07.2021 r.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Koninie (ul. Wojska Polskiego 2) oraz pod nr telefonów: 63 2401185, 63 2401198 i 63 2401348

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO:

Wypełniony wniosek składa Wnioskodawca (lub osoba upoważniona przez Wnioskodawcę)

Składając wniosek należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów:

 • dowód osobisty,

 • wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z dokumentem potwierdzającym wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku (może być to naniesione na karcie pomocniczej do wniosku),

 • dokumenty potwierdzające dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego (np.: zaświadczenie z zakładu pracy, decyzje ZUS, wyroki sądu itp.) wypłaconych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa, decyzja, akt notarialny, przydział lokalu mieszkaniowego),

 • wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego – jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej (w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni) oraz wyposażenie techniczne domu a także rachunki potwierdzające wydatki mieszkaniowe,

 • ostatnią decyzję dotyczącą przyznania dodatku mieszkaniowego,

 • orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku zamieszkiwania w lokalu osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego (zaświadczenie od lekarza rodzinnego o wymogu poruszania się na wózku inwalidzkim) lub osoby, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina (pl. Wolności 1, 62-500 Konin) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych klienta w Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Koninie.

Zgodnie z art. 6 i 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą przy ulicy Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
  andrzej.andrzejewski-
  iod@konin.um.gov.pl
  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Koninie ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

 3. Dane osobowe zawarte we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 t.j), w tym art. 7 pkt 7 w/w ustawy (decyzja o dodatku mieszkaniowym będzie dostarczona zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny), na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 17 kwietnia 2016 roku. Powyższe oznacza, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie także zarządca budynku lub osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny (art. 13, ust. 2 lit. e).

 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora, tj., w zależności od kategorii archiwalnej sprawy termin ten wyniesie 5 lub 10 lat.

 5. Pani/Pan, których dane dotyczą, ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

· dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

· kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych,

· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych,

· Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże ich niepodanie może wpłynąć na odmowę podjęcia działań, przebieg lub wynik prowadzonej sprawy.

 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 4. Składając kompletny wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego zobowiązuję się do zapoznania z niniejszą klauzulą również wszystkich członków mojego gospodarstwa domowego, których dane są przedłożone
  w składanym wniosku.

Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Lokalowych, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2
SL-3Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SL
Informacja wprowadzona przez: Adam Walentynowicz
Data udostępnienia: 2023-11-20 12:27:05

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831016
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,