Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Dodatek energetyczny
SL-4


Podstawa prawna

Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U.2022.1)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021.716 t.j. ze zm.) oraz niektórych innych ustaw.

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
  2. Kopia umowy  kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy wnioskodawcą a dostawcą energii elektrycznej.
  3. Osoba składająca wniosek winna okazać się dowodem osobistym lub  innym dokumentem potwierdzającym  tożsamości. 
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina (pl. Wolności 1, 62-500 Konin) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi

Uwaga! 

Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu(Dz.U.2022.2687) zmieniono zapis 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U.2022.1) "do dnia 31 grudnia 2022 r. " na "do dnia 31 grudnia 2023 r. ".

Oznacza to, że również w roku 2023, złożone wnioski o dodatek energetyczny będa pozostawione bez rozpoznania.

Informacja o dodatku energetycznym 2022

W związku z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U.2022.1) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Oznacza to, że złożone w dniach od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wnioski o wypłatę dodatku energetycznego nie będą rozpatrywane.

Dodatki energetyczne przyznane na podstawie wniosków złożonych przed 03.01.2022 r. zostaną wypłacone w normalnym trybie, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Informujemy także, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, przy ul. Przyjaźni 5 można ubiegać się o przyznanie dodatku osłonowego.

Informacje o dodatku osłonowym można uzyskać pod nr telefonu:

(63) 242 62 32 wew: 625, 610, 662, 663, 664

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Koninie *

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, pl. Wolności 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -
andrzej.andrzejewski-iod@konin.um.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2020.833 t.j.)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) jest obligatoryjne.

 

*obowiązuje od 25.05.2018 r.

Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Lokalowych, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2
SL-4Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SL
Informacja wprowadzona przez: Adam Walentynowicz
Data udostępnienia: 2022-12-28 10:05:40

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831264
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,