Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wniosek o dopłatę do czynszu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Szarych Szeregów 2G i 2F, ul. Kościelnej 6, 8 i 10, ul. Wodnej 37 oraz ul. Obrońców Westerplatte 7 w Koninie
SL-7


Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z dnia 30.03.2020 roku, poz. 551 tj.),
rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.12.2018 roku w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu (Dz.U. z dnia 31.12.2018r., poz. 2521)

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o dopłaty
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunku – art. 4 ust.1 pkt. 3
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie – art. 4 ust. 3
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o stosowaniu dopłat wcześniej wobec najemcy
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o stosowaniu dopłat w przeszłości
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o stosowaniu dopłat wobec zmarłego najemcy
 • Kopia umowy najmu lokalu
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł -  zgodnie z pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j. ze zm.)

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina (pl. Wolności 1, 62-500 Konin) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych klienta w Wydziale Spraw Lokalowych

Urzędu Miejskiego w Koninie.

 

Zgodnie z art. 6 i 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r
. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą przy ulicy Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: andrzej.andrzejewski-iod@konin.um.gov.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Koninie plac Wolności 1, 62-500 Konin.

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540) oraz przepisów prawa miejscowego dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące politykę mieszkaniową Miasta Konina (art. 13, ust. 1 lit. e).

 5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora, tj., w zależności od kategorii archiwalnej sprawy termin ten wyniesie 5 lub 10 lat.

 6. Pani/Pan, których dane dotyczą, ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

· dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

· kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych,

· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych,

· Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku.

 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 4. Składając kompletny wniosek o najem lokalu zobowiązuję się do zapoznania z niniejszą klauzulą również wszystkie osoby ujęte we wniosku.

Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Lokalowych, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2
SL-7Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SL
Informacja wprowadzona przez: Adam Walentynowicz
Data udostępnienia: 2023-07-06 08:48:30

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5812838
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,