Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wydawanie dowodów osobistych
SO-15


Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671).
 2. Ustawa  z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.1000)
 3. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 1865)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2021r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy  elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. poz. 1831)
 5.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie pisemnej należy dołączyć:

 • kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów określonych w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.     

Tu możesz sprawdzić jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu. :

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

 • dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego utraty, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają),
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

 

Wniosek na dowód możesz złożyć  jedynie dla  dziecka do 12 roku życia  przez Internet, ale musisz posiadać profil zaufany na platformie ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis osobisty.

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie.

Termin załatwienia sprawy
Dowód osobisty jest wydawany w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Uwagi

1.  Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo.  Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Z dowodem możesz podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu.

E-dowód z drugą cechą biometryczną : to  dowód osobisty z warstwą graficzną i elektroniczną :

-Warstwa graficzna będzie zawierała dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument, wydrukowany w sposób kontrastujący na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdami,

-odwzorowanie własnoręcznego podpisu obywatela

W warstwie elektronicznej (niewidocznej z zewnątrz )dodatkowo będzie zawierał dwa odciski palców, w formacie cyfrowym.

Osoba, która skończyła 12 lat, musi się stawić osobiście w Urzędzie , w celu pobrania odcisków palców i złożenia własnoręcznego podpisu na wniosku.

Rodzic lub opiekun dziecka do 12 roku życia, będzie miał możliwość wysłać wniosek o dowód dla dziecka drogą elektroniczną (w tym przypadku nie pobiera się odcisków i nie pozostawia wzoru podpisu.)

2.    E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

 • zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
 • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
 • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
 • korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.

 3.   Dowód osobisty wydaje się  na wniosek.

4.   Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty

Wniosek na dowód składa:

1/osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu

2/osoba, która nie ukończyła 18 lat –jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni /składa bez udziału rodzica wraz z prawem wnioskowania o zawarcie certyfikatu podpisu osobistego/

3/osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności

4/rodzic lub opiekun kurator mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia)

5/osoba która utraciła dowód osobisty lub uległ zniszczeniu

6/osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego ,chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczna i odciskami palców

 

Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5 rok życia muszą być obecne w Urzędzie podczas składania wniosku o dowód dla nich.

 

Zmiany we wniosku o dowód osobisty z drugą cechą biometryczną :

Proces wnioskowania o e-dowód z drugą cechą biometryczna, przebiega podobnie jak do tej pory, zmiany dotyczą czynności związanych z:

- Okresem ważności:

- dowód osobisty wydany osobie , która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny  przez okres 5 lat od daty jego wydania.

- dowód osobisty wydany osobie , która ukończyła 12 rok życia jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

- dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania .

Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców od osób, które ukończyły 12 rok życia.

 

NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania albo nazwa urzędu, który wydał twój dowód.

Kiedy możesz wyrobić dowód osobisty

Złóż wniosek o nowy dowód osobisty, jeśli:

 • twój aktualny dowód nie jest e-dowodem, a chcesz mieć e-dowód,
 • masz e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia),
 • nie możesz złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić).

Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego dla dziecka do 12 roku życia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm ).

 W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

7.      Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Jeśli wniosek był składany dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia), dowód odbiera rodzic, opiekun prawny albo kurator samodzielnie.

 

Dziecko powyżej 12. roku życia, od którego pobierano odciski palców przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, musi być obecne przy odbiorze (w celu weryfikacji odcisków).

 

Wyjątek: Jeśli certyfikaty identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego mają być aktywowane przez nadanie PIN-u posiadacz dowodu osobistego (czyli osoba, której dane zamieszczone są w dowodzie osobistym) musi być obecna przy jego odbiorze. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia będzie aktywny dopiero po uzyskaniu pełnoletności.

 

Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w twoim domu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik lub zostanie ci on dostarczony do domu przez urzędnika.

 

W szczególnych, udokumentowanych sytuacjach, kiedy wystąpi nie dająca się pokonać przeszkoda w osobistym odbiorze dowodu, można udzielić pełnomocnictwa do tej czynności.

Przy odbiorze dowodu osobistego musisz przedłożyć swój  dotychczasowy dowód osobisty (zostanie unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu) lub dokument potwierdzający legalność pobytu - jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument ten trzeba zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego).

Tu sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru: 
https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowy

 8.      Warstwa elektroniczna dowodu.

Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat 2. i 3. - aktywne będą jeśli wyrazisz na to zgodę i nadane im zostaną indywidualne numery PIN. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności.

Nadać kody PIN możesz przy odbiorze lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy. Kopertę z kodem PUK może otrzymać tylko posiadacz dowodu osobistego. Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania Certyfikatów po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu kodów PIN.

Podczas odbioru dowodu możesz ustalić kody PIN:

 • 4-cyfrowy kod PIN 1, do aktywowania certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
 • 6-cyfrowy kod PIN 2,  do aktywowania certyfikatu podpisu osobistego.

 Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl   

 

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA             

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest: Prezydent Miasta Konina (62-500 Konin, Plac Wolności 1).

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA            

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt , lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Prezydentem Miasta Konina można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@konin.um.gov.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl , lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Prezydent Miasta Konina wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@konin.um.gov.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA        

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

•             wydania Pani/Panu dowodu osobistego.

•             unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

-        zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

-        zmiany danych zawartych w dowodzie,

-        upływu terminu ważności dowodu,

-        utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu

-          aktywacji certyfikatów: uwierzytelnienia i identyfikacji oraz certyfikatu podpisu osobistego

•             uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz dokumentacji dowodowej

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ         

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH   

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH              

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO       

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH             

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

 • organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
 •  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH   

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 6
SO-15Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SO
Informacja wprowadzona przez: Adam Krysiak
Data udostępnienia: 2023-05-12 09:35:18

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5861649
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,