Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
SO-21


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191).

Wymagane dokumenty
 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych).
 • Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 • Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych.
 • Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
 • Dowód dokonania opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL ( t.j. Dz.U. 2017, poz. 2482.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)
 • Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Konina  wynosi 31,- zł.
 • W/w opłatę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane : Urząd Miejski w Koninie

  Getin Noble Bank S.A.  40 1560 0013 2015 2804 6127 0035

  z zaznaczeniem "opłata za udostępnienie danych osobowych" Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
 • Opłatę skarbową 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koninie

                       Getin Noble Bank S.A.  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Tryb odwoławczy
Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina
Uwagi
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA         
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada
     za  utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591)
     przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji
     obowiązków określonych w ustawie.
3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych
     prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem Pani/Pana danych osobowych
     jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie (62-500), plac Wolności 1
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt,
lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Prezydentem Miasta Konina można się skontaktować pisemnie na adres Koninie, ( 62-500) plac Wolności 1
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
Administrator – Prezydent Miasta Konina wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@konin.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
zarejestrowania w związku z:
nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
zmianą obywatelstwa,
wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
              zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
2. rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
            zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
            wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
            zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
3. uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze  PESEL      usunięcia niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH
            Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz
  wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
- organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
- organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
- wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
- wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia
   lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.
Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 6
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
SO-21Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SO
Informacja wprowadzona przez: Adam Krysiak
Data udostępnienia: 2022-10-12 08:00:21

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5420539
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,