Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wpis klubu sportowego do ewidencji
SO-23


Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie - (tekst jednolity Dz.U. 2020.1133. ),    

  ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach - (tekst jednolity  Dz.U. 2019. 713, ze zm.).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek SO-23.

2. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami w sprawie:

  • założenia klubu sportowego,
  • uchwalenia statutu ,
  • wyboru Komitetu Założycielskiego i upoważnienia Komitetu do dokonania czynności zmierzających do dokonania wpisu utworzonego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta miasta Konina

3. Lista  założycieli  zawierająca   podstawowe  dane o  założycielach :  imię,  nazwisko, adres zamieszkania,  datę  urodzenia, własnoręczny  podpis (minimum 7 osób  pełnoletnich, obywateli polskich, nie pozbawionych  praw   publicznych).

4. Statut w 2 egzemplarzach.

5. Informacja o siedzibie.

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

opłata 10zł za wydanie decyzji

Termin załatwienia sprawy
do 30 dni
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina
Uwagi

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, plac Wolności 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie wpisu klubu sportowego do ewidencji - na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz.U. 2017.1463, ze zm. ), art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  oraz art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem (ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie - Dz.U. 2017.1463, ze zm. ), jest obligatoryjne.

Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 6
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
SO-23Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SO
Informacja wprowadzona przez: Alina Tomczak
Data udostępnienia: 2020-06-30 12:53:24

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,