Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
SO-26


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. 2019. 713, ze zm. ).

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek SO-26.

 

2.  Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego (zawierający uchwały o: utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego, wyborze organów władz stowarzyszenia zwykłego, wyznaczeniu siedziby stowarzyszenia zwykłego).

 

3.  Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli oraz oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych.

 

4.  Informacja zawierająca imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków Zarządu.

 

5.  Informacja zawierająca imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

6.  Informacja o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego.

7.  Regulamin działalności.

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy
7 dni
Tryb odwoławczy
Brak
Uwagi

W przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji, w terminie 7 dni, od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie  zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, plac Wolności 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. 2017.210 ), art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem (ustawa z dnia          7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach - Dz.U. 2017.210 ), jest obligatoryjne.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 6
SO-26Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SO
Informacja wprowadzona przez: Alina Tomczak
Data udostępnienia: 2020-06-30 12:55:37

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5599409
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,