Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów
SO-7


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Wymagane dokumenty
  • wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL
  • dokument potwierdzający tożsamość PASZPORT
  • dokument potwierdzający miejsce zatrudnienia - siedzibę pracodawcy
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne

Termin załatwienia sprawy
Wniosek zostanie przyjęty od razu. Jeżeli podstawa do nadania numeru PESEL będzie właściwa - wydane zostanie powiadomienie o nadaniu numeru PESEL
Tryb odwoławczy
Nie występuje
Uwagi

We wniosku należy wpisać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakaś instytucja wymaga numeru PESEL powinna wskazać na piśmie taką podstawę.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
 
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA         
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada   za  utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591)  przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych  prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie (62-500),
plac Wolności 1
 
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt,
lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Prezydentem Miasta Konina można się skontaktować pisemnie na adres Koninie, ( 62-500) plac Wolności 1
 
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
Administrator – Prezydent Miasta Konina wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@konin.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
1. zarejestrowania w związku z:
              nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
              zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
              zmianą obywatelstwa,
              wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
              zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
2. rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
            zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
            wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
            zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
3. uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych
    w rejestrze  mieszkańców
4. usunięcia niezgodności w danych w rejesrtze PESEL
 
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
 
ODBIORCY DANYCH
            Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie
z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych
w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
 
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka,
np. danych dzieci.
 
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa
  i zgonu oraz  wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję
  o zmianie imienia lub nazwiska,
- organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
- organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
- wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
- wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian
  w zakresie nabycia  lub utraty obywatelstwa polskiego.
 
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.
Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 6
SO-7Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SO
Informacja wprowadzona przez: Marzena Dobrychłop
Data udostępnienia: 2020-05-29 12:17:39

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5861475
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,