Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
SO-8


Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
   
Wymagane dokumenty
 • Dowód osobisty lub paszport.
 • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu
  (np. najemcę).
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu).

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

 • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł 
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
Czynności zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa do czynności meldunkowych. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy
Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego
Tryb odwoławczy
Brak
Uwagi
 • W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).
 • Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art.33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Zgodnie z art.32 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
 • Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy tylko na wniosek osoby. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł
  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
  Administratorami są:
  1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
  2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę
  w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibąw Koninie, plac Wolności 1
  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można
  się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
   
  Z administratorem – Prezydentem Miasta Konina można się skontaktować pisemnie na adres Koninie, plac Wolności 1
  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych,
  z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl,
  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   
  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
   
  Administrator – Prezydent Miasta Konina wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@konin.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
   
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
  ·         zarejestrowania w związku z:
  -         nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
  -         zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
  -         zmianą obywatelstwa,
  -         wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
  -         zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
  ·         rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
  -         zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  -         wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  -         zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
  ·         uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
  ·         usunięcia  niezgodności w danych
   
  Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
  ODBIORCY DANYCH
   
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
  Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:
  -         kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
  -         organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
  -         organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
  -         wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
  -         wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
  Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.
   
Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 6
SO-8Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SO
Informacja wprowadzona przez: Marzena Dobrychłop
Data udostępnienia: 2020-05-29 10:28:21

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,