Treść
Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały lub na pobyt czasowy
SO-9


Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
   
Wymagane dokumenty

Paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA  i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo;

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:
- dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa 
  członkowskiego EFTA  i Szwajcarii: "zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu"
  lub "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu",

         - dla obywateli innych państw: karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie
            na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta
           długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w
           Rzeczypospolitej Polskiej,  udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
           uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany

 • Przy zameldowaniu na pobyt stały:
          - dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw
            członkowskiego EFTA  i Szwajcarii: "dokument potwierdzający prawo stałego
            pobytu";
         - dla obywateli innych państw: karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na
           osiedlenie się, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta
           długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy
           w Rzeczypospolitej Polskiej,  udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
           uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;
 
W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
 • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
 • Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. ( Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej )

Czynności zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
 
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa do czynności meldunkowych. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
Termin załatwienia sprawy
Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
Uwagi
 • Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały;
 • Zgodnie z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje zaświadczenie o zameldowaniu na wniosek osoby meldującej się. Zaświadczenie wydane na wniosek podlego opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  państwa EFTA oraz Szwajcarii oraz członek rodziny w/w cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Cudzoziemcy z innych państw są zobowiązani zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia
24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA         
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada
     za  utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591)
     przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji
     obowiązków określonych w ustawie.
3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych
     prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem Pani/Pana danych osobowych
     jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie (62-500), plac Wolności 1
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt,
lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Prezydentem Miasta Konina można się skontaktować pisemnie na adres Koninie, ( 62-500) plac Wolności 1
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
Administrator – Prezydent Miasta Konina wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@konin.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
zarejestrowania w związku z:
nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
zmianą obywatelstwa,
wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
              zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
2. rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
            zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
            wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
            zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
3. uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze  PESEL      usunięcia niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH
            Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz
  wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
- organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
- organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
- wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
- wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia
   lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.
Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 6
SO-9Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SO
Informacja wprowadzona przez: Marzena Dobrychłop
Data udostępnienia: 2020-05-29 10:29:33

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9545829
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,