Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
UA-2


Podstawa prawna

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363)

Wymagane dokumenty
  • mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu  niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu
  •  analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi
  •  mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami
  • określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone
  • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12, ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu 
  • opinie w zależności od potrzeb zgodnie z art.11 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • wymagane przepisami odrębnymi  decyzje administracyjne
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546). 

Tryb odwoławczy
Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu
Uwagi

Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Urbanistki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie *

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, plac Wolności 1,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.),

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), jest obligatoryjne.

 

*obowiązuje od 25.05.2018 r.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
UA-2Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: UA
Informacja wprowadzona przez: Olga Orkowska
Data udostępnienia: 2021-02-17 14:15:35

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3961060
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,