Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
UA-3b


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

Wymagane dokumenty
 • wniosek 
 • projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie projektantów na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),
 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust.3 pkt.1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art.82 ust.2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
 • specjalistyczna opinia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#epb_tob_pozwolenie_tymczasowy_obiekt

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546) Przykładowe opłaty:

 • za zatwierdzenie projektu budowlanego - 47 zł,
 • za każdym m2 powierzchni użytkowej 1 zł, lecz nie więcej niż 539 zł

Zwolnione od opłat są m.in. czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy
Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina.
Uwagi

Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Urbanistki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie *

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, plac Wolności 1,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz art. 37a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. ),

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) jest obligatoryjne.

 

*obowiązuje od 25.05.2018 r.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
UA-3bPodmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: UA
Informacja wprowadzona przez: Olga Orkowska
Data udostępnienia: 2021-06-30 14:14:36

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5861512
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,