Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Zawarcie małżeństwa
USC-13


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

Wymagane dokumenty
  • dowody osobiste nupturientów do wglądu.

Cudzoziemiec:

  • dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport, karta pobytu do wglądu
  • odpis aktu urodzenia , a jeżeli uprzednio pozostawał w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
  • dokument stwierdzający, że zgodnie ze swoim prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub zwolnienie sądu z przedłożenia tego dokumentu.

Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. W momencie składania zapewnienia nupturienci składają oświadczenie o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwisk dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

84zł- sporządzenie aktu małżeństwa

39zł – zezwolenie  na zawarcie małżeństwa na podstawie art.4 k.r.o. ( skrócenie okresu oczekiwania).

1000 zł – ślub poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Obrońców Westerplatte 2 , lub w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie plac Wolności 1, lub przelewem na konto nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
Termin załatwienia sprawy
1 miesiąc
Tryb odwoławczy
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynie odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie uzasadnionej odmowy dokonania czynności.
Uwagi

Termin ustawowy oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego to jeden miesiąc. Z ważnych przyczyn Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić ten termin. Zaleca się dokonywanie składania niezbędnych dokumentów 3 miesiące wcześniej przed planowaną datą ślubu z uwagi na dużą ilość zawieranych związków małżeńskich a w konsekwencji brak wolnych terminów.

USC-13Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: USC
Informacja wprowadzona przez: Beata Jąkalska
Data udostępnienia: 2023-08-25 10:04:59

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4833212
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,