Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Uznanie w Polsce wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny
USC-16


Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 2023 r. poz. 1550 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

Wymagane dokumenty
 • wniosek USC-16
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu
 1. wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wpisanie orzeczenia o rozwodzie jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa
 2. prawomocny wyrok rozwodowy w oryginale (w przypadku niektórych wyroków zachodzi konieczność legalizacji dokumentu, więcej: Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego;
 3. tłumaczenie wyroku na język polski;
 4. w przypadku wyroków orzeczonych przez sądy państw członkowskich UE, świadectwo określone w art. 39 rozporządzenia Rady 2201/2003 (wydawane przez właściwy sąd zagraniczny) tzw. Form of Certificate under Article 39 of Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters – znany jako „Form F42” lub „Formularz 42”;
 5. tłumaczenie „Formularza 42”;
 6. w przypadku jeśli wyrok rozwodowy został wydany w trybie zaocznym, należy zgodnie z art. 37 rozporządzenia Rady 2201/2003, dostarczyć również oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła;
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

11 zł – inna czynność kierownika.  Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Obrońców Westerplatte 2, w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie pl. Wolności 1, lub przelewem na konto. Numer konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Tryb odwoławczy
Brak
Uwagi
Kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić wpisania wzmianki dodatkowej o rozwodzie do polskiego aktu małżeństwa
 1. jeżeli takie uznanie jest oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym państwa członkowskiego, w którym wystąpiono o uznanie;
 2. jeżeli zostało wydane zaocznie a stronie przeciwnej nie doręczono pisma wszczynającego postępowanie lub pisma równorzędnego, w czasie i w sposób umożliwiający jej przygotowanie obrony, chyba że zostanie ustalone, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem;
 3. jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z orzeczeniem wydanym w postępowaniu między tymi samymi stronami w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie;
 4. jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim między tymi samymi stronami, o ile to wcześniejsze orzeczenie spełnia warunki niezbędne do jego uznania w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie.
Miejsce składania wniosku
Urząd Stanu Cywilnego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Obrońców Westerplatte 2
USC-16Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: USC
Informacja wprowadzona przez: Beata Jąkalska
Data udostępnienia: 2023-08-25 10:05:56

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4460523
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,