Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
WK-1/2


Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022.1847 z dnia 2022.09.02),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2022.1849 z dnia 2022.09.02),
 • Ustawa z 05.09.2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.2020.1173),
 • Ustawa z 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty

Dla pojazdów spoza UE:

 • dowód odprawy celnej lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce tej odprawy,

dla pojazdów pochodzących z UE:

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodów osobowych, a także czterokołowców i czterokołowców lekkich (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego,

a ponadto:

 • dowód własności pojazdu,
 • jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności,
 • dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą,
 • tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane (szczegółowe informacje dotyczące badań technicznych umieszczono w tabeli "uwagi") lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej go z homolog. potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homolog. typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homolog. przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej (nie dotyczy pojazdów zakupionych po 1 stycznia 2016 r.)

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo, iż działa za zgodą współwłaścicieli.

Opłaty

Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

Rodzaj pojazdu

Opłata rejestracyjna

Opłata ewidencyjna

Razem

Samochód

160,00

-

160,00

Motocykl

120,00

-

120,00

Przyczepa, ciągnik rolniczy

120,00

-

120,00

Motorower

110,00

-

111,00

 

 

 

 

Opłata za upoważnienie - 17,00 zł

Opłata recyklingowa - 500,00 zł ( dla pojazdów sprowadzonych na teren RP do 31 grudnia 2015 r)

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

W tytule opłaty należy podać nr identyfikacyjny VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

Właściciel pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Dotyczy to szczególnie przypadków rejestracji pojazdów po raz pierwszy rejestrowanych w Polsce.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza sie tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Tłumaczenia nie wymagają oznaczenia kodów zastosowanych w dowodach rejestracyjnych państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich EFTA.

Również tłumaczniu nie podlega wyciąg ze świadectwa homologacji albo świadectwa zgodności WE, albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego.

W przypadku gdy do wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty albo zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po zwróceniu się do organu właściwego do rejestracji pojazdu w państwie członkowskim, w którym pojazd był zarejestrowany, i otrzymaniu z tego organu potwierdzenia w postaci papierowej albo elektronicznej, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim.

BADANIA TECHNICZNE: zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, pojazd sprowadzony z innego kraju członkowskiego UE lub krajów EFTA, nie musi przed pierwszą rejestracją w Polsce przechodzić badania technicznego, o ile z dokumentów pojazdu przedstawionych do rejestracji wynika, że pojazd posiada aktualne badania techniczne wykonane w kraju pochodzenia. Jeśli jednak termin ten będzie dla danego pojazdu dłuższy niż przewidują to krajowe przepisy, to termin taki nie będzie uznany. Badań technicznych nie muszą też przechodzić pojazdy zarejestrowane w krajach UE i EFTA, na których typ wydano świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, a dla których od dnia pierwszej rejestracji za granicą nie upłynęło więcej niż:

 • 3 lata - w przypadku samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i ciągników rolniczych
 • 1 rok - w przypadku pozostałych pojazdów

Wszelkie inne pojazdy niespełniające powyższych wymagań, w tym sprowadzone z krajów innych niż UE i EFTA, muszą zostać poddane przed pierwszą rejestracją w kraju badaniu technicznemu na Stacji Kontroli Pojazdów (SKP). Należy jednak zaznaczyć, iż niezależnie od konieczności poddania pojazdu badaniu technicznemu w celu ustalenia terminu następnego badania, czy też braku takiej konieczności zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą podlegać obowiązkowi wykonania BADANIA DODATKOWEGO na SKP, mającego na celu ustalenie wszelkich danych technicznych niezbędnych do rejestracji w kraju, a nie zawartych w dokumentach pojazdu.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-1/2Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2023-08-03 07:29:42

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5812761
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,