Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zmiana na pojazd zabytkowy
WK-1/6


Podstawa prawna
 • art. 73 ust. 1 w związku z art. 75 ust. 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • § 2 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017.2355 z 18.12.2017),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz.U.2013.337)
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK-1

 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów lub Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu,
 • w przypadku pierwszej rejestracji pojazdu:
  • dowód własności pojazdu,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane, dotyczy także nowego pojazdu wyprodukowanego w ilości 1 sztuki rocznie, co stwierdza producent w dowodzie własności lub w odrębnym zaświadczeniu, dotyczy także pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy,
  • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany w kraju (w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji , potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji).
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów lub Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości właścicieala,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika, 
 • polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

 • dowód rejestracyjny       - 54,00 zł
 • nalepki legalizacyjnej      - 12,50 zł
 • nalepka kontrolna           - 18,50 zł
 • pozwolenie czasowe       - 13,50 zł
 • karta pojazdu                   - 75,00 zł (dla pojazdów samochodowych)

Tablice zabytkowe :

 • samochodowe             - 100,00 zł
 • motocyklowe               -   50,00 zł

OPŁATA EWIDENCYJNA

 • pozwolenie czasowe - 0,50 zł
 • dowód rejestracyjny - 0,50 zł
 • zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł
 • nalepka kontrolna     - 0,50 zł
 • karta pojazdu             - 0,50 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

Pojazd zabytkowy - to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojwódzkiej ewidencji zabytków a także pojazd wpisany do inwentarz muzealiów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-1/6Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-05-12 09:49:00

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,