Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wyrejestrowanie pojazdu
WK-14


Podstawa prawna
 • art 79 ust.1 i 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • § 21 ust1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 2355 z późn. zm.),
 • § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019.2130 z 5.11.2019),
 • rozporządzenie MSWiA z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu (Dz. U.2002.44.419 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK-14

 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu lub równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • dokument potwierrdzajacy zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub kopie dokumentu potwierdzajacego zarejestrowanie pojazdu za granicą; 
 • dokument potwierdzajacy zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą;
 • zwrot tablic rejestracyjnych (nie dotyczy wyrejestrowania z tytułu kradzieży lub wywozu za granicę), 
 • zwrot dowodu rejestracyjnego (nie dotyczy wyrejestrowania z tytułu wywozu za granicę), 
 • karta pojazdu - jeżeli była wydana (nie dotyczy wyrejestrowania z tytułu wywozu za granicę), 
 • dokument potwierdzający trwałą lub zupełną utratę posiadania pojazdu.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika, 
 • polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

za wydanie decyzji  - 10,00 zł

za upoważnienie  - 17,00 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela w przypadku:

 1. przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu (lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu)  albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
 2. kradzieży, na podstawie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienia o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
 3. dokumentu potwierdzajacego zbycie pojazdu za granicę składając stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,  
 4. zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą na podstawie dokumentów potwierdzajacych to zdarzenie (dokument sporządzony w jęzku obcym dołącza sie do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysiegłego),
 5. dokumentów potwierdzjących fakt trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności - po uiszczeniu opłaty na rzecz gminy wysokości:
 • Motorower: 
  • 605,18¹
  • 531,00²
 • Motocykl i przyczepa: 
  • 632,18¹
  • 558,00²
 • Ciągniki rolnicze i poj. samochodowe o masie własnej nieprzekraczającej  3,5 t:    
  • 740,18¹
  • 666,00²
 • Pojazdy samochodowe o masie własnej przekraczającej 3,5 t :           
  • 848,18¹
  • 774,00²

¹ Pojazdy zużyte lub nienadające się do użytkowania.

² Pojazdy zużyte lub nienadające się  do użytkowania niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów.

Opłaty nie dotyczą pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej.

6. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

7. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji za wyjątkiem pojazdu :

odzyskanego po kradzieży, zabytkowego (mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od lat 15 uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji), ciągnika i przyczepy rolniczej, wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-14Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-05-12 10:23:34

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,