Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wpis do ewidencji instruktorów
WK-20


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1212 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Wymagane dokumenty
  1. wniosek
  2. fotografia 3,5cm x 4,5cm
  3. orzeczenia lekarskie i psychologiczne
  4. zaświadczenie o niekaralności
  5. zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem
  6. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców/ kursu uzupełniającego dla instruktorów/wykładowców
  7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia/legitymacji
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentow stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 1200)

  • za wpis do ewidencji instruktorów - 50 zł

Opłatę można uiścić w kasie Wydziału Komunikacji  lub przelać na konto Urzędu Miejskiego w Koninie Wydział Podatków i Opłat (Getin Bank): 

67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

tel. 63 24-01-179

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-20Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2021-09-23 13:28:05

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,