skip to content
UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ
WK-21


Podstawa prawna

-  Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2200 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia     18 czerwca 2013r.w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu          przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 713 z późn. zm.).

-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.  z 2018r. poz. 2096 ze zmianami)

-  Uchwała Nr 143 Rady Miasta Konina z dnia 19 września 2007r. w sprawie ustalenia stref TAXI dla Miasta Konina, dodatkowego oznaczenia i wyposażenia taksówek osobowych (Dziennik Urzędowy Województwa  Wielkopolskiego z dnia 13. 11. 2007r.  Nr 160, poz.  3478)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Załączniki:

·         informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy

·         oświadczenie

·         wykaz pojazdów

·         zdjęcie do identyfikatora

·         dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

 

3. Do wglądu:

·         prawo jazdy kat. B

·         badanie lekarskie

·         badanie psychologiczne

·         dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe z wpisem taxi

·         legalizacja taksometru

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Rodzaj pojazdu samochodowego

Opłata w zł od każdego pojazdu

obszar gminy

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

taksówka

200

250

300

Opłatę można uiścić w kasie Wydziału Komunikacji  lub przelać na konto Urzędu Miejskiego w Koninie Wydział Podatków i Opłat (Getin Bank): 

67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) -  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 - 17 zł

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt  sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-21Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2019-01-10 12:52:25

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4210440
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,