Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY
WK-22


Podstawa prawna

-  Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2201 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377)

-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Załączniki:

·   kopia certyfikatu kompetencji zawodowych

·   oświadczenie osoby zarządzającej transportem  1)

·   oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji. 2)

·     dokumenty potwierdzające zdolność finansową  3)

·     dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916 z późn. zm.).

 

opłata w zł

 

 

okres ważności licencji w latach

 

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

800

900

1000

Opłatę można uiścić w kasie na placu Wolności 1, kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji lub przelać na konto Urzędu Miejskiego w Koninie Wydział Podatków i Opłat (VeloBank S.A.):

67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) -  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 - 17 zł

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

1)  Zarządzający transportem  to osoba legitymująca się certyfikatem kompetencji zawodowych

2)  Wymóg dobrej reputacji jest spełniony jeżeli:

    - członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą:  

      a)       nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów,  środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek  z wykonywaniem zawodu,

b)       nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej zakresie transportu drogowego

3)  Przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.

     Zdolność powinna wynosić;

-          50 000 euro

     Dokumenty potwierdzające zdolność to:

a)       roczne sprawozdanie finansowe;

b)       dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach  bankowych lub dostępnymi aktywami – wyciąg z konta bankowego, raport kasowy, czy też dokument potwierdzający złożenie gotówki do depozytu sądowego;

c)       posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych – dokument z biura maklerskiego lub wyciąg z KRS;

d)       udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych – dokument z banku o udzieleniu gwarancji lub poręczenia, inny dokument potwierdzający udzielenie gwarancji (jednak przedsiębiorca ubiegający się o licencję powinien wówczas przedstawić dodatkowo dokumenty potwierdzające, iż gwarant posiada środki finansowe na ewentualne dokonanie wpłaty na rzecz beneficjenta gwarancji), dopuszcza się również przedłożenie weksla z deklaracją wekslową (jednak przedsiębiorca ubiegający się o licencję powinien przedstawić również dokumenty potwierdzające fakt, iż wystawca weksla ma udokumentowany stan majątkowy zapewniający środki finansowe na pokrycie zobowiązania z weksla);

e)       własność nieruchomości – wyciąg z księgi wieczystej, wyciąg z rejestru gruntów, akt notarialny, postanowienie sądu (jednakże w każdym przypadku z przedłożonych dokumentów powinna jednoznacznie wynikać wartość nieruchomości – dlatego też przedsiębiorca powinien dodatkowo przedłożyć inny dokument potwierdzający wartość nieruchomości – np. wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego lub też polisę ubezpieczeniową).

       Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana – w roku 2023 wynosi  4,6899

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt  sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-22Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2023-03-14 13:59:15

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5812663
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,