Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM
WK-23


Podstawa prawna

-  Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2201 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377)

-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Załączniki:

  • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji 1)

  • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym 2)

  • kserokopia prawa jazdy kierowcy

  • orzeczenie lekarskie kierowcy

  • orzeczenie psychologiczne kierowcy

  • wykaz pojazdów

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zm.).

opłata w zł

 

okres ważności licencji w latach

 

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

za licencję

320

380

450

za wypis

35,20

41,80

49,50

- w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera się jedną opłatę (patrz tabela), odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

- za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłatę można uiścić w kasie na placu Wolności 1, kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji lub przelać na konto Urzędu Miejskiego w Koninie Wydział Podatków i Opłat:

67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) -  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 - 17 zł

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

1) Wymóg dobrej reputacji jest spełniony jeżeli:

- członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą:

  1. nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

  2. nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej zakresie transportu drogowego

2) art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy prawo o ruchu drogowym

„Licencji, (..) udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

(..) przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy;.”

 

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt  sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-23Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2023-09-15 14:43:10

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429160
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,