Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
WK-24


Podstawa prawna

-  Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.)

-  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 z dnia 14.11.2009r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 2377).

-   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Załączniki:

  • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych
  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem 1)
  •  informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w    dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ dyrektora wykonwaczego oraz osoby zarządzającej transportem 2)
  • oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/dyrektora wykonawczego i osoby zarządzającej transportem 3)
  • oświadczenie dotyczące dysponowania bazą eksploatacyjną 4)
  • dokumenty potwierdzające zdolność finansową 5)
  • wykaz pojazdów
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zm.).

- opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy wynosi – 1000

- za każdy wypis do zezwolenia - 110 zł

(na tą opłatę składa się:

- w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu, pobiera się jedną opłatę powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

- za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.)

Opłatę można uiścić w kasie na placu Wolności 1, kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji lub przelać na konto Urzędu Miejskiego w Koninie Wydział Podatków i Opłat (Getin Noble Bank):

 

67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) -  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 - 17 zł

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

1)  Zarządzający transportem  to: - osoba fizyczna zatrudniona przez przedsiębiorcę lub – przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub – inna osoba fizyczna wyznaczona przez tego przedsiębiorcę na podstawie umowy, zarządzająca w sposób rzeczywisty i ciągły operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

     Zarządzający transportem:

      - posiada dobrą reputację

      - posiada kompetencje zawodowe

      - mieszka na terenie Wspólnoty

      - ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem czyli jest jego  - dyrektorem, - pracownikiem, - właścicielem, - udziałowcem lub nim zarządza, - jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą, - jest osobą uprawnioną na mocy umowy do wykonywania w sposób rzeczywisty i ciągły zadań wyłącznie w interesie przedsiębiorcy takich jak: utrzymanie i konserwacja pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawowa księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom, sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem

      - może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów.

2) Dobrą reputację podważają wyroki za przestępstwa umyślne określone w: Kodeksie karnym, Kodeksie spółek handlowych, Prawie upadłościowym, Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, Kodeksie karnym skarbowym oraz Prawie restrukturyzacyjnym;

3) Oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w szczególności: czasu prowadzenie pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych; maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym; kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców; badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym obowiązkowych badań technicznych pojazdów; dostępumndo rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub, w odpowiednim przypadku, dostępu do rynku przewozu drogowego osób; bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych; instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów; praw jazdy; dostępu do zawodu; transportu zwierząt, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

4) Baza eksploatacyjnamiejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006;

5)   Przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.

     Zdolność powinna wynosić;

-          9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego

-          5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy

    Dokumenty potwierdzające zdolność to:

    - roczne sprawozdanie finansowe  (suma aktywów netto – kapitał własny + zapasy) poświadczone przez audytora lub upoważnioną osobę (biegłego rewidenta) dotyczy:  spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjnej,  spółki jawnej i spółki komandytowej. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych jest  członek zarządu spółki prawa  handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo – akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.  (Roczne sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.  Dokumenty te tworzą całość.)

        W drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak:

     - gwarancja bankowa lub

     - ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub instytucji finansowych, w tym, przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo lub

- inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę

 

 

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z pierwszego dnia roboczego października  – w roku 2022 wynosi  4,5826

 

 

 

 

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt  sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.):

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

Zgodnie z art. 35 § 3 kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.  z 2021r. poz. 735 ze zmianami) załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-24Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2022-03-02 12:02:22

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,