Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE
WK-26


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U.2014.961).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Załączniki:

  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców

  • wykaz pojazdów

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zm.).

Okres ważności zaświadczenia

Opłata w zł

za zaświadczenie

za wypis

bezterminowo

500

100

Opłatę można uiścić w kasie na placu Wolności 1, kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji lub przelać na konto Urzędu Miejskiego w Koninie Wydział Podatków i Opłat (Getin Noble Bank):

67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) -  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 - 17 zł

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt  sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-26Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2022-02-28 11:07:03

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,