Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
WYDANIE ZEZWOLENIA NA KRAJOWY PRZEWÓZ OSÓB
WK-27


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1605).

-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r poz. 735 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Załączniki: (linia regularna)

·         proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy

·         schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami

·         potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi

·         zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach

·         cennik

·         wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

·         kopia licencji na przewóz osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

·         dowód wpłaty za wydanie zezwolenia i wypisów

(linia regularna specjalna)

·         proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy

·         schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami

·         potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi

·         informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu

·         kopia licencji na przewóz osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

·         dowód wpłaty za wydanie zezwolenia i wypisów

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zm.).

Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym

1)       dla przewozu regularnego

 

 

okres ważności zezwolenia

opłata w zł

obszar gminy

obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa

pojazd samochodowy

do 1 roku

100

350

do 2 lat

150

400

do 3 lat

200

450

do 4 lat

250

550

do 5 lat

300

600

 

2)       dla przewozu regularnego specjalnego:

- opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty (patrz tabela wyżej)

3)       za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia

Opłatę można uiścić w kasie na placu Wolności 1, kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji lub przelać na konto Urzędu Miejskiego w Koninie Wydział Podatków i Opłat (Getin Noble Bank):

 

67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) -  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 - 17 zł

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt  sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-27Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2022-01-27 12:34:51

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,