Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH
WK-28


Podstawa prawna

-  Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.)

-  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 z dnia 14.11.2009r.)

-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Załączniki:

·         dokumenty potwierdzające zmianę

·         oświadczenie, że odnaleziony dokument zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał (w przypadku ubiegania się o wtórnik dokumentu)

·         dowód wpłaty

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zm.).

Zmiana dokumentu:

-  za zmianę licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji/ zezwolenia

- za wydanie wypisu z licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku zmianylicencji/zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji/zezwolenia

-  za zmianę zaświadczenia, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, pobiera się opłatę w wysokości  - 25 zł.

-  za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się, opłatę w wysokości 10 zł.

- za zmianę zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia

- za wydanie wypisu z zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne, w przypadku zmiany zezwolenia,  pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia

Wtórnik:

- za wydanie wtórnika wypisu z licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za jej udzielenie

- za wydanie wtórnika licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji/zezwolenia

- za wydanie wtórnika licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku  jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji/zezwolenia

- za wydanie wypisu z zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia

 - za wydanie wtórnika zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 - za wydanie wtórnika zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne,w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 - za wydanie wtórnika zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Dodatkowy wypis

- za wydanie wypisu z licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji/zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji/zezwolenia

- za wydanie wypisu z zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne, na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia

- za wydanie wypisu z zaświadczenia,  w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu   samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości –  100zł (dodatkowo pobrana zostanie opłata za zmianę zaświadczenia i wypisów)

Przeniesienie uprawnień:

- za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w przypadku:

  1. o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym: „połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, nabycia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 45b ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), albo sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję;"

- pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.

Odstępstwo:

- za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na przewozy regularne lub regularne specjalne pobiera się opłatę w wysokości 40 zł.

Opłatę można uiścić w kasie na placu Wolności 1, kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji lub przelać na konto Urzędu Miejskiego w Koninie Wydział Podatków i Opłat (Getin Noble Bank):

 

67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) -  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 - 17 zł

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt  sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.):

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia, licencji lub zaświadczenia, zmiany danych, o których mowa w art. 7a - nie później niż  w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, licencji lub zaświadczeniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści dokumentu.

Zgodnie z art. 35 § 3 kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.  z 2020r. poz. 256 ze zmianami) załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-28Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2022-01-27 12:38:10

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,