Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
ZAWIESZENIE WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO
WK-29


Podstawa prawna

 - art. 14a Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego trybu   i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia   wykonywania transportu drogowego (Dz. U.  Nr 187, poz. 1255)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Załączniki:

  • wypisy z licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów,

  • licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką – w przypadku zawieszenia działalności taksówkowej
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi

Art. 14a ustawy o transporcie drogowym:

1.  Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2.  Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:

1) zawiadomić organowi

2) zwrócić wypisy do organu

Jeśli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji, dokonuje, w terminie 14 dni od dnia prawidłowego zawiadomienia, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji, proporcjonalnie do:

1) okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego;

2) liczby zawieszonych wypisów z licencji

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt  sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

 

 

 
Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-29Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2022-01-27 12:36:07

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,