Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
WK-31


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006r., Nr 40 poz. 275), a także Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 450 ze zmianami).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK-31 (format MS Word 97)

2. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca który:

  • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne
  • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub za przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej (zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
  • posiada wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań
  • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
  • zatrudniania uprawnionych diagnostów

3. Załączniki:

  • oświadczenie
  • dowód wpłaty
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zmianami)

* za wpis do rejestru – 412 zł

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi

tel. 63 2401-178

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-31Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2021-06-08 14:16:50

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5421000
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,