Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Zmiana rodzaju pojazdu lub danych technicznych pojazdu
WK-4/2


Podstawa prawna
 •  
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022.1847 z dnia 2022.09.02),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2022.1849 z dnia 2022.09.02).
Wymagane dokumenty
W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego, która wymaga zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym wynikającej:
 • z wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:
         a) dowód własności podwozia lub ramy,
         b) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa       
             niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
         c) dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce
              rejestracji pojazdu, z którego pochodzą podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzą z pojazdu     
             zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, do zawiadomienia dołącza się:
         a) dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu zostały wykonane przez                  przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy,
         b) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne
             z przepisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy,
         c) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty
             akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o     
             podatku akcyzowym, w przypadku zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy
             inny" podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria
            homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1) podrodzaj "furgon", "furgon/podest",
            "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria
            homologacyjna M1 i N1).

 • W przypadku złożenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę zawartych w dowodzie rejestracyjnym danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 i 5a ustawy, warunków technicznych, do wniosku dołącza się:
         1) dowód rejestracyjny;
         2) oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był 
             homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport (w przypadku cudzoziemców spoza UE paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 •  polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł
 
 
Opłata rejestracyjna
Opłata ewidencyjna
Razem
 
Dowód rejestracyjny
 
 
80,00 zł
 
-
 
80,00 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Termin załatwienia sprawy
Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z PWPW S.A. Warszawa w terminie do 30 dni.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzacym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

Powyższy tryb nie ma zastosowania do pojazdów w których  zmiana rodzaju następuje przed pierwszą rejestracją, a właściciel dysponuje wyciągiem z nowego świadectwa homologacji po zmianach lub decyzji zwalniającej (art. 66 ust. 4 pkt. 6 lit "a").

Zmiana rodzaju pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy przed pierwszą rejestracją w kraju jest możliwa, dopiero po otrzymaniu decyzji o zarejestrowaniu pojazdu na stałe zgodnie z treścią dokumentów zakupu, badania technicznego i odprawy celnej.

W przypadku braku aktualnego badania technicznego przed udaniem się na stacje kontroli pojazdów należy oddać do depozytu dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne oraz złożyć wniosek o rejestrację czasową w związku z koniecznością dokonania dodatkowego i okresowego badania technicznego.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-4/2Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2023-08-03 07:40:27

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5599430
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,