Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Czasowe wycofanie pojazdu/przywrócenie pojazdu do ruchu
WK-6


Podstawa prawna
 •  
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022.1847 z dnia 2022.09.02)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2022.1849 z dnia 2022.09.02)  
Wymagane dokumenty

W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu:

Wypełniony wniosek,

 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • tablice rejestracyjne,
 • w przypadku samochodu osobowego właściciel składa oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

W przypadku przywrócenia pojazdu do ruchu:

Wypełniony wniosek,

 • decyjza o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu ( jeżeli upłynął termin badania wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym),  

Do wglądu:

 •  
 • dowód osobisty lub paszport (w przypadku cudzoziemców spoza UE paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki cywilnej.
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

 • na okres 2 miesięcy – 80,00 zł
 • za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
 1.  4 zł  - od 3 do 12 miesiąca
 2.  2 zł  - od 13 do 24 miesiąca
 3. 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

W tytule opłaty należy podać nr identyfikacyjny VIN pojazdu.

Termin załatwienia sprawy
Od ręki.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie .
Uwagi

1. Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeżeli była wydana) i tablice rejestracyjne przechowywane są w depozycie.

2. Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

 • samochody osobowe
 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne,
 • autobusy.

3. Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

W przypadku samochodu osobowego właściciel składa oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

4. Pojazd może być wycofany z ruchu na okres od 2 do 6 miesięcy. Okres ten może być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 9 miesięcy w roku, licząc od dnia jego wycofania z ruchu.

5. W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:

 • decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu.

5. Właściciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie art.73 ust. 5, jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.

6. Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwraca się właścicielowi pojazdu.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
WK-6



Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2023-03-28 14:02:31

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831086
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,