Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wydanie wtórnika prawa jazdy (w przypadku zmiany danych lub utraty dokumentu)


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1268 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2016.231 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty
 • wniosek
 • dowód tożsamości
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu)
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy, jeśli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych
 • oświadczenie (w przypadku utraty dokumentu)
 • dowód uiszczenia opłaty
Link do wniosku
Sposób dostarczenia dokumentów

Wypełniony wniosek przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej zamieszczonej w portalu Biletynu Informacji Publicznej. Wniosek powinien być opatrzonypodpisem uwierzytelnionym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Do wniosku kierowca dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami, zeskanowane dokumenty wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. 

Dokumenty załączone do wniosku należy w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach dostarczyć do Wydziału Komunikacji przy ul. Przemysłowej 2  pok. 300 w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia drogą elektroniczną przez kierowcę, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, organ wydający uprawnienia informuje drogą elektroniczną wnioskodawcę o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.

Parametry techniczne załączników

Dodatkowe parametry załączników w przypadku składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego:

Parametry wymagane dla zdjęcia (załączonego do wniosku elektronicznego):
 1. Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie.
 2. Przestrzeń barw: sRGB.
 3. Głębia kolorów: 24 bity.
 4. Rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli.
 5. Rozmiar pliku nie większy niż 100KB.
 6. Kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszy niż 80/100.
Parametry wymagane dla skanu podpisu interesanta (załączonego do wniosku elektronicznego):
 1. Skan w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białe), pozbawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złożony czarnym długopisem lub piórem.
 2. Przestrzeń barw : greyscale (skala odcieni szarości).
 3. Głębia kolorów: 16 bitów.
 4. Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: min 300 x 111 pikseli.
 5. Kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszy niż 80/100.
Parametry wymagane dla pozostałych załączników (załączonych do wniosku elektronicznego):
 1. Skan w formacie TIFF, JPG lub PDF.
 2. Przestrzeń barw : B&W, greyscale lub sRGB.
 3. Rozdzielczość skanu w pikselach *szer. x wys.+: max 2500 x 3500 pikseli.
 4. Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.
 5. Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100.
Opłaty

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 83) oraz Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 2546)

 • za wydanie prawa jazdy - 100 zł.
 • opłata ewidencyjna  - 0,50 zł

Opłatę można uiścić w kasie Wydziału Komunikacji  lub przelać na konto Urzędu Miejskiego w Koninie Wydział Podatków i Opłat (Getin Bank): 

67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 - 100 zł

13 1560 0013 2015 2804 6127 0036 - 0.50 zł

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) -  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 - 17 zł

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

W razie odnalezienia dokumentu należy go niezwłocznie zwrócić do organu wydającego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami "osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić organ wydający o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w termine 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia"

tel. 63 2401 - 183 lub 63 2401 - 179

Miejsce składania oryginałów dokumentów
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
 Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2020-10-21 10:55:59

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5643321
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,