skip to content
Dotacje celowe na realizację zadań publicznych
WS-1


Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.),  

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 r. poz. 450 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (dz. U. z 2016 poz. 1300),

oraz  uchwały Rady Miasta Konina  w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wymagane dokumenty
  • oferta
  • sprawozdanie
  • zaktualizowany harmonogram
  • zaktualizowana kalkulacja kosztów
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

BRAK

Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
WS-1Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WS
Informacja wprowadzona przez: Jacek Czajka
Data udostępnienia: 2018-12-03 10:46:20

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4051829
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,