Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wniosek o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
WZ-03


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (DZ.U. 2017r. poz. 1430 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek WZ-3

2. Zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub oświadczenie o braku dochodów.

3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych) lub zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

4. Zaświadczenie o skierowaniu do odbycia czynnej służby wojskowej, a po stawieniu się do tej służby - o jej odbywaniu z określeniem trwania tej służby.

5. Kserokopia aktu małżeństwa i/lub dziecka

Do wglądu - dowód osobisty

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

brak

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
Tryb odwoławczy
Wojewoda Wielkopolski, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina
Uwagi

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie *

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, plac Wolności 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Art. 127 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2017, poz.1430 ze zm.),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP Dz. U. 2017, poz.1430 ze zm.) jest obligatoryjne.

 

*obowiązuje od 25.05.2018 r.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
Wydział Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, 1 piętro. p. 6
WZ-03Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WZ
Informacja wprowadzona przez: Jacek Kruszyński
Data udostępnienia: 2018-07-09 11:44:38

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5923064
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,