Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
WZ-05


Podstawa prawna
1.   Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 616)
2.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775)
3.   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 412 ze zm.)
Wymagane dokumenty

 

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 2. Do wniosku organizator dołącza:

 

1) Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych,  rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu  punktów gastronomicznych i sanitariatów;
 • oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną  
 • udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;
2)  instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;
3)  terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
4)  informację o:
 • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących,
 • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i  porządku publicznego,
 • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i  sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 5)  informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
6)   informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej  podwyższonego  ryzyka;
7)   informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk
8)   informację o powiadomieniu podmiotów tj.: Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie.
      Opinie w/w służb organizator dostarcza niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
9)  harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania
10) Informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe
11) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia, w wysokości 82 zł (w momencie złożenia wniosku)
 
3. Organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:
 • kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
 • dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym na imprezie masowej, na której wstęp jest odpłatny,
 • pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego – w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
Opłata skarbowa 82 zł za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
(Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – część III, pkt 44 – „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”; t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 412 ze zm.)
Art. 8.1. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.
Konto Urzędu Miejskiego w Koninie
Getin Noble Bank S.A.  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
Termin załatwienia sprawy
Termin załatwienia sprawy Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi
Na podstawie art. 25.1:
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
2) zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta miejskiego Policji i komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;
 
Zgodnie z art. 30.1 Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach (terenach) umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organ wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej przez organizatora liczby imprez masowych lub ich przeprowadzenie w okresie jednego roku.
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina,
2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań wynikających z Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, którym jest rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
i wydawanie decyzji w przedmiotowym zakresie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1466 i poz. 1700) jest obligatoryjne.

Miejsce składania wniosku
Wydział Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, 1 piętro. p. 7
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
WZ-05Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WZ
Informacja wprowadzona przez: Jacek Kruszyński
Data udostępnienia: 2023-08-18 11:29:01

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5812996
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,