Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego
WZ-4


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017r. poz. 1430 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek WZ-4

2. Oświadczenie żołnierza samotnego, że nie pozostaje w związku małżeńskim i prowadzi osobne gospodarstwo domowe.

3. Poświadczenie o samodzielnym zajmowaniu lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego przez wnioskodawcę, w którym jest on zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

4. Cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnegoze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych, ponadto zaświadczenie o zameldowaniu się w tym lokalu na pobyt stały.

5. Zaświadczenie o skierowaniu do odbycia czynnej służby wojskowej, a po stawieniu się do tej służby - o jej odbywaniu z określeniem trwania tej służby.

Do wglądu - dowód osobisty

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
Tryb odwoławczy
Wojewoda Wielkopolski za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina
Uwagi

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie *

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, plac Wolności 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie uznania wnioskodawcy za żołnierza samotnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Art. 127 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2017, poz.1430 ze zm.),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP Dz. U. 2017, poz.1430 ze zm.) jest obligatoryjne.

 

*obowiązuje od 25.05.2018 r.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
Wydział Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, 1 piętro. p. 6
WZ-4Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WZ
Informacja wprowadzona przez: Jacek Kruszyński
Data udostępnienia: 2021-11-02 13:17:07

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,