Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Orzekanie o niepełnosprawności
ZO-2


Podstawa prawna

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku  (t.j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 857 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17 poz. 162 ze zm).

Wymagane dokumenty
  • wniosek ZO-2
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza leczącego, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku
  • inna istotna dokumentacja medyczna (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego /oryginały i kserokopie/, badania specjalistyczne, konsultacje)
  • w zależności od schorzenia – aktualne badanie psychologiczne
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim za pośrednictwem Miejskiego Zespołu w Koninie
Uwagi

 

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności orzeczenia”

 

 

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie*

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie (62-500 Konin, ul. Stanisława Staszica 17),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - andrzej.andrzejewski-iod@konin.um.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  na podstawie Art. 9 ust.1, ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Art. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania,

7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)  podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.) jest obligatoryjne.

*obowiązuje od 25.05.2018 r.

 

                                                                                                             KOMUNIKAT

 

Z dniem 6 sierpnia 2023 roku zmieniły się zasady ważności orzeczeń, których okres na jaki zostały wydane skończył się w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 roku, poz. 852) orzeczenia, których okres ważności upłynął:

·         do dnia 31 grudnia 2020 roku – zachowują swoją ważność do dnia 31 grudnia 2023 roku

·         w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – zachowują swoją ważność do 31 marca 2024 roku

·         w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do 5 sierpnia 2023 roku – zachowują swoją ważność do dnia 30 września 2024 roku

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia.

Miejsce składania wniosku
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, 62-500 Konin, ul. Staszica 17
ZO-2Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: ZO
Informacja wprowadzona przez: Anna Miszel
Data udostępnienia: 2023-09-29 14:05:31

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5599451
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,