Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
ZO-3


Podstawa prawna

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku ( t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 573 ze zm. )

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 857 ze zm. )

Wymagane dokumenty
  • wniosek ZO-3
  • aktualne zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm 
  • prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi 15zł, (art. 6cc. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku ( t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 573) opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie lub przelewem na konto. Numer konta: 40 1560 0013 2015 2804 6127 0035

Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi

Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.  Osoby posiadające legitymację wystawioną przed tą datą mogą ją nieodpłatnie wymienić.

Jednocześnie informujemy, iż legitymacje wystawione przed 1 września 2017 roku zachowują ważność na czas w nich określony. Nie ma zatem obowiązku wymiany posiadanego dokumentu.

1.  Legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna, składając wniosek, przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
2.  Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
3.  Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:
1) 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
2) 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.
4.  W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego, prawomocnego orzeczenia.
 
W  przypadku składania wniosku przez pełnomocnika lub osobę do tego upoważnioną, należy dodatkowo dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie.

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień- ważne informacje

Osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień może posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Orzeczenie dokumentuje status osoby niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym status.

W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego  (Dz. U. z 2017 r., poz. 810) dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niepełnosprawnych do korzystania z ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego są dokumenty wyszczególnione w §3, §6 i §7 przedmiotowego rozporządzenia. Każdy z dokumentów wymienionych w ww. rozporządzeniu, niezależnie od siebie, uprawnia osobę niepełnosprawną do korzystania z ulg przejazdowych, dlatego też w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji.

 

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie*

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie (62-500 Konin, ul. Stanisława Staszica 17),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - andrzej.andrzejewski-iod@konin.um.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  na podstawie Art. 9 ust.1, ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Art. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 573, ze zm.),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania,

7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)  podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 573, ze zm.) jest obligatoryjne.

*obowiązuje od 25.05.2018 r.

 

 

                                                                                                            KOMUNIKAT

W sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnoprawności w Koninie informuje, że zgodnie z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568 z późn. zm.) przedłużona zostaje ważność posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych w następujący sposób:

1.Orzeczenia, których ważność:

a) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy (tj. w okresie od 09.12.2019 r. do 07.03.2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

b) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – 08.03.2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Karty parkingowe:

a) w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności karty parkingowe wydane w oparciu o orzeczenia wymienione w pkt 1 a i b niniejszego komunikatu również zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

b) karty parkingowe dla placówek, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

KOMUNIKAT
Dotyczący posiedzeń składów orzekających w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie.

Z uwagi na epidemię COVID-19 informujemy, że posiedzenia składów orzekających odbywają się do odwołania bez udziału osoby orzekanej (w trybie zaocznym).

 

 

 

 

 

Miejsce składania wniosku
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, 62-500 Konin, ul. Staszica 17
ZO-3Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: ZO
Informacja wprowadzona przez: Anna Miszel
Data udostępnienia: 2021-05-18 13:44:20

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,