Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Karty parkingowe
ZO-4


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku- Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1047 ).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t. j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 1611).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 818).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843).

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1123).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie karty parkingowej. Do wniosku dołącza się :

  • jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania- fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby)
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (tytułem: opłata za wydanie karty parkingowej, oraz wpisując imię i nazwisko osoby, której karta parkingowa dotyczy)
  • kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej (oryginał orzeczenia należy przedstawić do wglądu)
     
    Do wniosku placówki uprawnionej do uzyskania karty parkingowej dołącza się :
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (tytułem: opłata za wydanie karty parkingowej, oraz wpisując nazwę placówki, której karta parkingowa dotyczy)
  • ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu placówki wraz z adnotacją o przystosowaniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (oryginał dowodu rejestracyjnego do wglądu)
  • wyciąg KRS do wglądu
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Opłatę uiszcza się na rachunek Urzędu Miejskiego w Koninie (numer konta: 40 1560 0013 2015 2804 6127 0035): w kasie Urzędu Miejskiego- budynek główny przy ul. Plac Wolności 1, na poczcie lub przelewem internetowym. W siedzibie Miejskiego Zespołu tylko i wyłącznie kartą płatniczą. 

Termin załatwienia sprawy
W ciągu 30 dni zawiadomienie o terminie wydania karty parkingowej.
Tryb odwoławczy
Od odmowy przyznania karty parkingowej nie przysługuje odwołanie.
Uwagi

Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć osobiście i podpisać w obecności pracownika Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W przypadku placówki wniosek składa osobiście osoba upoważniona do reprezentowania placówki.

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość lub przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie*

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie (62-500 Konin, ul. Stanisława Staszica 17),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - andrzej.andrzejewski-iod@konin.um.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  na podstawie Art. 9 ust.1, ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Art. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania,

7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)  podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.) jest obligatoryjne.

*obowiązuje od 25.05.2018 r.

 

 

                                                                                                             KOMUNIKAT

 

 

Z dniem 6 sierpnia 2023 roku zmieniły się zasady ważności kart parkingowych osób niepełnosprawnych, których okres na jaki zostały wydane skończył się w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 roku, poz. 852) karty parkingowe, których okres ważności upłynął:

·         do dnia 31 grudnia 2020 roku – zachowują swoją ważność do dnia 31 grudnia 2023 roku

·         w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – zachowują swoją ważność do 31 marca 2024 roku

·         w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do 5 sierpnia 2023 roku – zachowują swoją ważność do dnia 30 września 2024 roku

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia.

 

Karty parkingowe wydane dla placówek zachowują swoją ważność do dnia 31 marca 2024 roku. 

Miejsce składania wniosku
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, 62-500 Konin, ul. Staszica 17
ZO-4Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: ZO
Informacja wprowadzona przez: Anna Miszel
Data udostępnienia: 2023-09-29 13:13:00

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5812417
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,