skip to content
Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień
ZO-5


Podstawa prawna

 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku  ( t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 426 ).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2027 ).

Wymagane dokumenty

 

  • wniosek osoby zainteresowanej wydaniem orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień lub jej przedstawiciela ustawowego- druk wniosku do pobrania w siedzibie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  • kserokopie orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy (oryginał do wglądu),
  • poświadczone kserokopie dokumentacji medycznej (lub kopie wraz z oryginałami do wglądu),
  • inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień,
  • dokument poświadczający tożsamość
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień odwołanie nie przysługuje.
Uwagi

 

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

 Stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych, ważnych orzeczeń.

Wskazania w orzeczeniu ustala się stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie*

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, ul. Stanisława Staszica 17,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Art. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ) jest obligatoryjne.

 

*obowiązuje od 25.05.2018 r.

Miejsce składania wniosku
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, 62-500 Konin, ul. Staszica 17
ZO-5Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: ZO
Informacja wprowadzona przez: Anna Miszel
Data udostępnienia: 2020-03-23 10:11:14

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8237605
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,