Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2021 roku

29-12-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie zmiany decyzji nr 12 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.4.2019 z dnia 30.12.2019 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia: „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą”

21-12-2021 r.
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV od istniejącego słupa nr 7 linii 110 kV relacji Konin – Huta Aluminium Tor A do nowoprojektowanego słupa nr 7A oraz do istniejącego słupa nr 1 linii 110 kV linii Huta Aluminium – Walcownia tworząc nową relację Konin – Walcownia

14-12-2021 r.
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Organizacja zakładu wytwarzania kul do młynów kulowych - adaptacja hali produkcyjnej na działce nr 286/40 obręb Maliniec w Koninie"

08-12-2021 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla „Elektrowni Biogazowej Cychry” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ratajczaka 26/110 61-815 Poznań

26-11-2021 r.
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie

24-11-2021 r.
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu zagospodarowania odpadów – produkcji mieszanek paliwowych i ich spalania w zakładowej kotłowni na działkach nr: 269/1, 268/2, 269/2, 286/68, cz. 286/67 i 286/53 obręb Maliniec w Koninie

19-11-2021 r.
Obwieszczenie o ponownej procedurze udziału społeczeństwa, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 12 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.4.2019 z dnia 30.12.2019 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia: „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą” na działkach o nr 126/12, 126/46, 126/52 oraz planowanej lokalizacji zaplecza budowy dla inwestycji na działkach nr 126/18, 126/20, 126/22, 126/24, 126/48, 126/53, 126/54, 155/1, 153/1, 154, 158/1, 338/4, 338/5 obręb Maliniec w Koninie

10-11-2021 r.
Obwieszczenie dla Stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

10-11-2021 r.
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

28-10-2021 r.
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn.: „Program ochrony środowiska dla Miasta Konina na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028" oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Miasta Konina na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”

26-10-2021 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla „Elektrowni Biogazowej Cychry” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ratajczaka 26/110 61-815 w Poznaniu

24-09-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia: „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą” w Koninie

08-09-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

28-07-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

22-07-2021 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na działce o nr 1209/17 obręb Gosławice w Koninie

22-07-2021 r.
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji polistyrenu ekspandowanego EPS na działce nr 29/1 obręb Maliniec w Koninie

20-07-2021 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu „Program ochrony środowiska dla Miasta Konina na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028"

19-07-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

02-07-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 12 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.4.2019 z dnia 30.12.2019 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia: „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą” na działkach o nr 126/12, 126/46, 126/52 oraz planowanej lokalizacji zaplecza budowy dla inwestycji na działkach nr 126/18, 126/20, 126/22, 126/24, 126/48, 126/53, 126/54, 155/1, 153/1, 154, 158/1, 338/4, 338/5 obręb Maliniec w Koninie

11-06-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie”

27-05-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

21-05-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (z art. 85 ustawy ooś) dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kompleksu gorzelnianego: budowie 3 zbiorników magazynowych, które mają służyć do magazynowania środka polepszającego właściwości gleby „Agrosafe”, zlokalizowanego na działkach 268 i 269 wraz z rurociągiem tłocznym na działkach 268i 269 obręb Maliniec w Koninie

13-05-2021 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 19 znak OŚ.6220.32.2020 zmieniającej decyzję nr 5 Prezydenta Miasta Konina o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.15.2019 z dnia 26.06.2019 r. wydaną dla przedsięwzięcia, polegającego na przystosowaniu kotła węglowego K-7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działkach nr 1209/16 oraz 1209/17 obręb Gosławice w Koninie

10-05-2021 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Gazociągu DN 200, MOP 6,3 MPa na terenie gminy Stare Miasto

07-05-2021 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021-2024”

28-04-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (z art. 85 ustawy ooś) dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mobilnej instalacji do produkcji materiałów drogowych na części działki o numerze ewidencyjnym 89/43 obręb Pątnów przy ul. Kazimierskiej w Koninie

28-04-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie ilości stosowanych preparatów malarskich w zakładowej malarni” w zakładzie zlokalizowanym na działkach o nr ew. 1213 i 1421 obręb Gosławice.

26-04-2021 r.
Obwieszczenie o ponownej procedurze udziału społeczeństwa, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na działce o nr 1209/17 obręb Gosławice w Koninie, w związku z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko

20-04-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

23-03-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie”

19-03-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania , w sprawie zmiany decyzji nr 12 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.4.2019 z dnia 30.12.2019 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia: „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą” na działkach o nr 126/12, 126/46, 126/52 oraz planowanej lokalizacji zaplecza budowy dla inwestycji na działkach nr 126/18, 126/20, 126/22, 126/24, 126/48, 126/53, 126/54, 155/1, 153/1, 154, 158/1, 338/4, 338/5 obręb Maliniec w Koninie

17-03-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji nr 17 o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.10.2020 z dnia 11 marca 2021 r. umarzającej postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 139/15 oraz części działki nr 139/12 obręb Maliniec w Koninie przy ul. Sulańskiej 3a”.

17-03-2021 r.
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie zmiany decyzji nr 12 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.4.2019 z dnia 30.12.2019 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia: „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą” na działkach o nr 126/12, 126/46, 126/52 oraz planowanej lokalizacji zaplecza budowy dla inwestycji na działkach nr 126/18, 126/20, 126/22, 126/24, 126/48, 126/53, 126/54, 155/1, 153/1, 154, 158/1, 338/4, 338/5 obręb Maliniec.

03-03-2021 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mobilnej instalacji do produkcji materiałów drogowych na części działki o numerze ewidencyjnym 89/43 obręb Pątnów przy ul. Kazimierskiej w Koninie

23-02-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (treść decyzji do stron) pn. „Zwiększenie ilości stosowanych preparatów malarskich w zakładowej malarni” w zakładzie zlokalizowanym na działkach o nr ew. 1213 i 1421 obręb Gosławice.

23-02-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (z art. 85 ustawy ooś) pn. „Zwiększenie ilości stosowanych preparatów malarskich w zakładowej malarni” w zakładzie zlokalizowanym na działkach o nr ew. 1213 i 1421 obręb Gosławice

17-02-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Konin, ul. Sulańska 3A na części działki nr 139/15 oraz części działki nr 139/12 obręb Maliniec

10-02-2021 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

29-01-2021 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Konin, na działce o nr 1209/17 obręb Gosławice w Koninie

28-01-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji nr 14 o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.22.2020 z dnia 25.01.2021 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie

25-01-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie ilości stosowanych preparatów malarskich w zakładowej malarni” w zakładzie zlokalizowanym na działkach o nr ew. 1213 i 1421 obręb Gosławice

13-01-2021 r.
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2021

11-01-2021 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05-01-2021 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Konin, ul. Sulańska 3A na części działki nr 139/15 oraz części działki nr 139/12 obręb Maliniec”

04-01-2021 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832497
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,