Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2018 roku

21-12-2018 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym zawiadomieniu

17-12-2018 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym piśmie znak OŚ.6220.12.2018 z dnia 12.12.2018 r.

03-12-2018 r.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie stwierdzająca przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Konin-Kurów administrowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ul. Poznańska 49

15-11-2018 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielni WN 110 kV w stacji transformatorowo - rozdzielczej 110/15 kV GPZ Konin Nowy Dwór

05-11-2018 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

05-11-2018 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

19-10-2018 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.12.2018 z dnia 16.10.2018 r.

19-10-2018 r.
Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

18-09-2018 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - Wzmocnienie wiaduktu w ciągu ul. Przemysłowej

08-08-2018 r.
Obwieszczenie Ministerstwa Inwestycji Rozwoju dotyczące zadania pn. "Budowa ul.Laskówieckiej w Koninie"

03-08-2018 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych dla planowanej budowy stacji paliw, obręb Chorzeń"

02-08-2018 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.12.2018 z dnia 01.08.2018 r.

02-08-2018 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice – Pątnów, odcinek od projektowanego słupa nr 15 do istniejącego budynku rozdzielni GIS 400 kV na terenie elektrowni Pątnów”

02-08-2018 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym postanowieniu znak OŚ.6220.12.2018

23-07-2018 r.
Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkującego chemię budowlaną zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 217/4 obręb Chorzeń w Koninie

13-07-2018 r.
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Konin - Kurów

13-07-2018 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu gamy surowców do produkcji biogazu

13-07-2018 r.
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku "Przystań Gosławice"

09-07-2018 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

09-07-2018 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Impexmetal S.A. Aluminium Konin

06-07-2018 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

04-07-2018 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 96/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

25-06-2018 r.
Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego

25-06-2018 r.
Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku "Przystań Gosławice"

19-06-2018 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym postanowieniu znak OŚ.6220.21.2018 z dnia 19.06.2018 r.

18-06-2018 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14-06-2018 r.
Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2018

13-06-2018 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej (Jasieniec-Pątnów)

12-06-2018 r.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

12-06-2018 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Budowa ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)"

11-06-2018 r.
Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na posadowieniu zespołu mieszania surowców sypkich, na bazie popiołów, na terenie działki nr 89/43 (obręb Pątnów) położonej przy ul. Kazimierskiej w Koninie

25-05-2018 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym postanowieniu znak OŚ.6220.12.2018 z dnia 16.05.2018 r.

14-05-2018 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości przeznaczonej na realizacje inwestycji drogowej

14-05-2018 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości przeznaczonej na realizacje inwestycji drogowe

14-05-2018 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice – Pątnów, odcinek od projektowanego słupa nr 15 do istniejącego budynku rozdzielni GIS 400 kV na terenie elektrowni Pątnów”

14-05-2018 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.12.2018 z dnia 09.05.2018 r.

11-05-2018 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Impexmetal S.A. Aluminium Konin

09-05-2018 r.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczącej IMPEXMETAL S.A.

04-05-2018 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu gamy surowców do produkcji biogazu

30-04-2018 r.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 2154 obręb Przydziałki

25-04-2018 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku odlewni ze zmianą sposobu użytkowania na magazyny chłodnicze wraz z infrastrukturą techniczną, obręb Maliniec w Koninie przy ul. Przemysłowej 85

25-04-2018 r.
Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - utwardzenie terenu, budowa wiat magazynowych, filtrów powietrza na terenie działek nr 179, 198, 197/2, 197/3 obręb Chorzeń przy ul. Zakładowej 9 w Koninie

20-04-2018 r.
Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze regionu wodnego Warty

10-04-2018 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali logistycznej usług kurierskich wraz z częścią administracyjno-socjalną oraz zespołem parkingów i placów manewrowych na działkach o numerach ewidencyjnych 17/5, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16 oraz 7/3 obręb Przydziałki w Koninie.

03-04-2018 r.
Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wejścia w życie uchwał antysmogowych

30-03-2018 r.
Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu oraz innych odpadów na terenie działki nr 93/11 obręb Maliniec przy ul. Marantowskiej 13 w Koninie

26-03-2018 r.
Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

20-03-2018 r.
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2017 r.

15-03-2018 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Impexmetal S.A. Aluminium Konin

13-03-2018 r.
Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu gamy surowców do produkcji biogazu

06-03-2018 r.
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w sprawie odmowy uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych

02-03-2018 r.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

02-03-2018 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej "Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"

01-03-2018 r.
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków

28-02-2018 r.
Obwieszczenie i decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn "Budowa linii Pątnów-Jasieniec-Grudziądz"

26-02-2018 r.
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2018

15-02-2018 r.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Budowa linii elektroenergetycznej 400kV relacji Jasiniec - Pątnów oraz budowa rozdzielni 400kV w stacji Jasiniec

08-02-2018 r.
Obwieszczenie dotyczące zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich budowy połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 Konin”

26-01-2018 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”

24-01-2018 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wniesieniu odwołania od decyzji nr 279/17 dotyczącej inwestycji Jasieniec - Pątnów

24-01-2018 r.
Zawiadomienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie realizacji inwestycji Jasieniec - Pątnów

18-01-2018 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym piśmie znak OŚ.6540.4.2017

17-01-2018 r.
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie o wydanej decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji

17-01-2018 r.
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w sprawie odwołania od decyzji nr 18 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19.10.2017 r.

17-01-2018 r.
Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

08-01-2018 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej modernizacji linii kolejowej

08-01-2018 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowań

08-01-2018 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji pn:Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów część I

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832489
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,