Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2011 roku

30-12-2011 r.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu naziemnego zbiornika na olej na działce nr 89/43 w Koninie, obręb Pątnów

13-12-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód przy ul. Szpitalnej

12-12-2011 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Pawłówek

09-12-2011 r.
Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica w Koninie

28-11-2011 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej przy ul. Brunatnej w Koninie

15-11-2011 r.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji paliw płynnych przy ul. Zakładowej

15-11-2011 r.
Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie bocznicy kolejowej, w rejonie ulic: Dąbrowskiej i Gojawiczyńskiej, w rejonie ulic: Wincentego Witosa i Armii Krajowej

15-11-2011 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - rejon ul. Przemysłowej i Marantowskiej

15-11-2011 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Wał Tarejwy – Warszawskiej, w rejonie ulic Koralowej i Działkowej, w rejonie ul. Ogrodowa i Spółdzielców.

14-11-2011 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska – Kolska – Brzozowa (obręb Wilków)

21-10-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Stowarzyszenia Użytkowników Ogródków Działkowych „CUKROWNIK” w kosztach pompowania wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego

21-10-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” Sp. z o.o. w kosztach pompowania wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego

19-10-2011 r.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

18-10-2011 r.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej przy ul. Poznańskiej 72

05-10-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód w obrębie Chorzeń

27-09-2011 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską

19-09-2011 r.
Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, obręb Chorzeń w Koninie

16-09-2011 r.
Informacja o losowaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

09-09-2011 r.
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie”

05-09-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Warmińskiej w Koninie”

05-09-2011 r.
Zawiadomienie o o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Konina - obręb ewidencyjny Międzylesie

01-09-2011 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie w części budowy hali magazynowej, na halę magazynowo- produkcyjną” obręb Pawłówek

01-09-2011 r.
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie”

30-08-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do wyrobiska pokopalnianego

29-08-2011 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Andrzeja Benesza

23-08-2011 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w granicach ul. Spółdzielców, Ogrodowej, Warszawskiej i Wału Tarejwy

09-08-2011 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Chorzeń III

09-08-2011 r.
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Europejskiej-Piłsudskiego

09-08-2011 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

08-08-2011 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica

05-08-2011 r.
Informacja dotycząca projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego"

04-08-2011 r.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie konstrukcji wsporczej pod dwa zbiorniki (silosy) do magazynowania materiałów do produkcji suchych mieszanek gipsowych wraz z obudową zasobników na działce w Koninie, obręb Chorzeń.

25-07-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na terenie działki o nr 217/21 obręb Chorzeń w miejscowości Konin ul. Zakładowa

21-07-2011 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

20-07-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej na Stacji Paliw nr 1362 przy ul. Jana Pawła II

20-07-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z myjni bezdotykowej EHRLE zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej 33A

12-07-2011 r.
Ogłoszenie o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Europejskiej - Piłsudskiego

12-07-2011 r.
Ogłoszenie o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Rudzickiej i Hirszfelda, Strażackiej

08-07-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji nr 8 znak OŚ.6210-17/09 z dnia 06.07.2009 r. wydanej dla BWE - BIS Spółka Jawna Bogumiła i Edward Wiśniewscy

06-07-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu Express Polska

05-07-2011 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej przy ul. Brunatnej w Koninie

05-07-2011 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Rudzickiej i Hirszfelda oraz Strażackiej

01-07-2011 r.
Informacja o przygotowywanych zadaniach inwestycyjnych

29-06-2011 r.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji kotła pyłowego na terenie Elektrowni Pątnów

27-06-2011 r.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego przy ul. Przemysłowej w Koninie

27-06-2011 r.
Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych w Koninie - obręb Przydziałki

27-06-2011 r.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych - obręb Przydziałki

21-06-2011 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Europejskiej-Piłsudskiego

08-06-2011 r.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych w Koninie obręb Przydziałki

08-06-2011 r.
Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych w Koninie obręb Przydziałki

03-06-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych przy linii brzegowej Jeziora Pątnowskiego

01-06-2011 r.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

31-05-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód ze studni głębinowej zlokalizowanej przy ul. Harcerskiej 11/A

27-05-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „BOCIAN”

26-05-2011 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany zapisów w decyzji dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z Centrum Handlowego „Galeria nad Jeziorem”

17-05-2011 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ulic Taczanowskiego - Sadowa

12-05-2011 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 12.05.2011 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę ulic oraz ciągów pieszo - jezdnych na osiedlu Łężyn

09-05-2011 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni biogazowej przy ul. Brunatnej

06-05-2011 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską

21-04-2011 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 kwietnia 2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulic oraz ciągów pieszo – jezdnych na osiedlu Łężyn w Koninie w rejonie ulic: Mostowa – Regionalna wraz z oświetleniem

20-04-2011 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji kotła pyłowego opalanego węglem brunatnym na terenie Elektrowni Pątnów I

20-04-2011 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym i parkingami w Koninie, obręb Przydziałki

19-04-2011 r.
Ogłoszenie o uchyleniu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

18-04-2011 r.
Publikacja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa instalacji unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów” w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

05-04-2011 r.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie

04-04-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzenia wodnego – molo zlokalizowanego na jeziorze Zatorze przy Centrum Handlowym „Galeria nad Jeziorem”

31-03-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzenia wodnego - molo zlokalizowanego na jeziorze Zatorze przy Centrum Handlowym „Galeria nad Jeziorem”

25-03-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z Centrum Handlowego „Galeria nad Jeziorem”

25-03-2011 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia: „Przebudowa (modernizacja) instalacji termicznego przekształcenia odpadów”

24-03-2011 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

08-03-2011 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Europejskiej-Piłsudskiego

04-03-2011 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie

03-03-2011 r.
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

11-02-2011 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lutego 2011 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Osada

01-02-2011 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Chorzeń III

31-01-2011 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie (modernizacji) instalacji termicznego przekształcania odpadów” w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sulańskiej 11

25-01-2011 r.
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Spółdzielców 15

17-01-2011 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 stycznia 2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Osada w Koninie

10-01-2011 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Andrzeja Benesza

10-01-2011 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu im. Józefa Piłsudskiego

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5421499
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,