Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2022 roku

30-12-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 16 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.18.2019 z dnia 18.02.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Gränges Konin S. A. przy ul. Hutniczej 1 w Koninie

27-12-2022 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa gazociągu_DN 200, MOP 6,3 MPa na terenie gminy Stare Miasto

27-12-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

20-12-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach nr ew. 12/1, 12/2 obręb Czarków w Koninie

12-12-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 15 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.27.2019 z dnia 30.01.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym w Koninie, zlokalizowanej na działkach nr 16/4 oraz 16/5 obręb Czarków w Koninie

28-11-2022 r.
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa o ponownej procedurze udziału społeczeństwa, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do użytku własnego stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, zlokalizowanego na działce nr 1440 obręb Gosławice w Koninie.

24-11-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach nr ew. 12/1, 12/2 obręb Czarków w Koninie

16-11-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron w toku postępowania, toczącego się na wniosek R.E. Kogeneracji Sp. z o.o. ul. F. Ratajczaka 26/8 lok.110 61-815 Poznań, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

15-11-2022 r.
Obwieszczenie o ponownej procedurze udziału społeczeństwa, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” na działkach o numerach ewidencyjnych 587/18, 587/19, 587/12, 587/25, 587/14, 587/20, 578/10, 578/11, 578/8 oraz 578/13 obręb Niesłusz w Koninie

07-11-2022 r.
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej instalacji termicznego przekształcania odpadów” na działkach o numerach ewidencyjnych 114/2, 114/3 i 115/2 obręb Maliniec w Koninie

07-11-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie podziemnego zbiornika paliwa ON o pojemności 20 m3 zlokalizowanego na działce nr 688/5 obręb Chorzeń w Koninie

04-11-2022 r.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania się osób zainteresowanych udziałem w Programie Priorytetowym Ciepłe Mieszkanie

02-11-2022 r.
Obwieszczenie o wydanej na wniosek Biura Inżynierskiego Centrum Sp. z o.o. ul. Olszynki Grochowskiej 45 04-281 Warszawa, Decyzji nr 12 z dnia 28 października 2022 r., znak OŚ.6220.13.2021 uzgadniającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji polistyrenu ekspandowanego EPS na działce nr 29/1 obręb Maliniec w Koninie

25-10-2022 r.
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania o wysłanych pismach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach nr ew. 12/1, 12/2 obręb Czarków w Koninie

25-10-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach nr ew. 12/1, 12/2 obręb Czarków w Koninie

19-10-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej, na wniosek firmy A. H. U Maxpert Maciej Zaradzki, w imieniu której wystąpił jako pełnomocnik Pan Marcin Pawłowski, Decyzji nr 8 z dnia 17 października 2022 r., znak OŚ.6220.11.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego pomostu pływającego zacumowanego przy Jeziorze Pątnowskim na działce ewid. nr 544/4 w obrębie ewidencyjnym Pątnów w Koninie”

19-10-2022 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 8 z dnia 17 października 2022 r., znak OŚ.6220.11.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego pomostu pływającego zacumowanego przy Jeziorze Pątnowskim na działce ewid. nr 544/4 w obrębie ewidencyjnym Pątnów w Koninie”

17-10-2022 r.
Obwieszczenie o ponownej procedurze udziału społeczeństwa, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu zagospodarowania odpadów – produkcji mieszanek paliwowych i ich spalania w zakładowej kotłowni na działkach nr: 269/1, 268/2, 269/2, 286/68, cz. 286/67 i 286/53 obręb Maliniec w Koninie

13-10-2022 r.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

10-10-2022 r.
Obwieszczenie o ponownej procedurze udziału społeczeństwa, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

04-10-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

03-10-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wymianie podziemnego zbiornika paliwa ON o pojemności 20 m3 zlokalizowanego na działce nr 688/5 obręb Chorzeń

29-09-2022 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Zmiany technologiczne w instalacji do produkcji suszu gorzelnianego w Koninie obręb Maliniec, w toku zmiany Decyzji nr 1 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.04.2018 r., znak OŚ.6220.4.2016"

26-09-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach nr ew. 12/1, 12/2 obręb Czarków w Koninie

19-09-2022 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego pomostu pływającego zacumowanego przy Jeziorze Pątnowskim na działce ewid. nr 544/4 w obrębie ewidencyjnym Pątnów w Koninie”

16-09-2022 r.
Obwieszczenia o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego pomostu pływającego zacumowanego przy Jeziorze Pątnowskim na działce ewid. nr 544/4 w obrębie ewidencyjnym Pątnów w Koninie”

15-09-2022 r.
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa ustalające środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompostowni odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie, w miejscowości Konin, obręb Gosławice na działkach ewidencyjnych nr 1406 i 1409

06-09-2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG dla klienta – Dolina Nidy na terenie działki o nr ewid. 89/61, obręb Pątnów, gmina Konin”

05-09-2022 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego- przystani dla 9 jednostek pływających na Jeziorze Pątnowskim

02-09-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

31-08-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego pomostu pływającego zacumowanego przy Jeziorze Pątnowskim na działce ewid. nr 544/4 w obrębie ewidencyjnym Pątnów w Koninie”

26-08-2022 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Konin na działce nr 269/3

25-08-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach nr ew. 12/1, 12/2 obręb Czarków w Koninie

19-08-2022 r.
Obwieszczenie o ponownej procedurze udziału społeczeństwa, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji polistyrenu ekspandowanego EPS na działce nr 29/1 obręb Maliniec w Koninie

17-08-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego pomostu pływającego zacumowanego przy Jeziorze Pątnowskim na działce ewid. nr 544/4 w obrębie ewidencyjnym Pątnów w Koninie”

17-08-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wymianie podziemnego zbiornika paliwa ON o pojemności 20 m3 zlokalizowanego na działce nr 688/5 obręb Chorzeń

12-08-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej, na wniosek Pana Romana Białka, reprezentującego firmę BAK Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53 85-079 Bydgoszcz, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina, Decyzji nr 10 z dnia 10 sierpnia 2022 r., znak OŚ.6220.33.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa mostu nad zalewem rzeki Warty – strona zachodnia, w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie”

11-08-2022 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu nad zalewem rzeki Warty – strona zachodnia, w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie

09-08-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 16 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.18.2019 z dnia 18.02.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Gränges Konin S. A. przy ul. Hutniczej 1 w Koninie

01-08-2022 r.
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa ustalające środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Gränges Konin S. A. przy ul. Hutniczej 1 w Koninie

01-08-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wymianie podziemnego zbiornika paliwa ON o pojemności 20 m3 zlokalizowanego na działce nr 688/5 obręb Chorzeń

28-07-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach nr ew. 12/1, 12/2 obręb Czarków w Koninie

15-07-2022 r.
Rozbudowa istniejącego pomostu pływającego zacumowanego przy Jeziorze Pątnowskim na działce ewid. nr 544/4 w obrębie ewidencyjnym Pątnów w Koninie

11-07-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

07-07-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania

06-07-2022 r.
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu z dnia 4 lipca 2022 r., nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie zmiany decyzji nr 15 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.27.2019 z dnia 30.01.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym w Koninie, zlokalizowanej na działkach nr 16/4 oraz 16/5 obręb Czarków w Koninie

05-07-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu nad zalewem rzeki Warty – strona zachodnia, w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie

30-06-2022 r.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Konina o II turze naboru wniosków do udziału w przedsięwzięciu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina” w 2022 roku dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

24-06-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

21-06-2022 r.
Obwieszczenia o udziale społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do użytku własnego stacji paliw na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, zlokalizowanego na działce nr 1440 obręb Gosławice w Koninie

17-06-2022 r.
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania oraz przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "„Rozbudowa istniejącego pomostu pływającego zacumowanego przy Jeziorze Pątnowskim na działce ewid. nr 544/4 w obrębie ewidencyjnym Pątnów w Koninie”

15-06-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu nad zalewem rzeki Warty – strona zachodnia, w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie

15-06-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

08-06-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu nad zalewem rzeki Warty – strona zachodnia, w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie

23-05-2022 r.
Obwieszczenie w toku postępowania toczącego się na wniosek R.E. Kogeneracji Sp. z o.o. u w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

17-05-2022 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. „Remont linii 220 kV Pątnów - Konin”

16-05-2022 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. „Remont linii 220 kV Pątnów-Podolszyce”

16-05-2022 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. „Remont linii 220 kV Pątnów - Konin i Pątnów –Podolszyce"

11-05-2022 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 235/2, 237/2 w obrębie Sławęcinek oraz na działkach o nr ewid. 162, 163 w obrębie Sławęcin, gmina Ślesin

10-05-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie"

09-05-2022 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie"

06-04-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw i instalację AdBlue, zlokalizowanego na działkach nr 184/9 i 187/7 obręb Nowy Dwór w Koninie

04-04-2022 r.
Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

30-03-2022 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu nad zalewem rzeki Warty – strona zachodnia, w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie

25-03-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie"

15-03-2022 r.
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji wytwarzania wodoru z wykorzystaniem recyklingu chemicznego, zlokalizowanego na działkach nr 332, 333, 339 obręb Maliniec w Koninie

15-03-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 15 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.27.2019 z dnia 30.01.2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym w Koninie, zlokalizowanej na działkach nr 16/4 oraz 16/5 obręb Czarków w Koninie

03-03-2022 r.
Powiadomienie stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Konina nr 14 znak OŚ.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269/3 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

02-03-2022 r.
Obwieszczenie o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, uwag złożonych przez Inwestora do postanowienia znak WOO-II.4220.202.2020.ZP.11 z dnia 24.01.2022 r.

25-02-2022 r.
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

22-02-2022 r.
Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanej decyzji nr 9, znak OŚ.6220.6.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającej decyzję nr 12 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.4.2019 z dnia 30.12.2019 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia: „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą” na działkach o nr 126/12, 126/46, 126/52 oraz planowanej lokalizacji zaplecza budowy dla inwestycji na działkach nr 126/18, 126/20, 126/22, 126/24, 126/48, 126/53, 126/54, 155/1, 153/1, 154, 158/1, 338/4, 338/5 obręb Maliniec w Koninie

22-02-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw i instalację AdBlue, zlokalizowanego na działkach nr 184/9 i 187/7 obręb Nowy Dwór w Koninie

21-02-2022 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 9, znak OŚ.6220.6.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającej decyzję nr 12 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.4.2019 z dnia 30.12.2019 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia: „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą” na działkach o nr 126/12, 126/46, 126/52 oraz planowanej lokalizacji zaplecza budowy dla inwestycji na działkach nr 126/18, 126/20, 126/22, 126/24, 126/48, 126/53, 126/54, 155/1, 153/1, 154, 158/1, 338/4, 338/5 obręb Maliniec w Koninie

14-02-2022 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nr 8 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11.02.2022 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji odparowania LNG wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego na działce nr 89/45 obręb ewidencyjny Pątnów

03-02-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu nad zalewem rzeki Warty – strona zachodnia, w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie

27-01-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie"

19-01-2022 r.
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2022

18-01-2022 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw i instalację AdBlue, zlokalizowanego na działkach nr 184/9 i 187/7 obręb Nowy Dwór w Koninie

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429274
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,