Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2010 roku

30-12-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego przy ul. Marantowskiej 13A

29-12-2010 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów” w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sulańskiej 11

13-12-2010 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Modernizacja instalacji termicznego przekształcania odpadów” w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

09-12-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej przy ul. Zakładowej 15 w Koninie

23-11-2010 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Piaskowej i Świerkowej

09-11-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

09-11-2010 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Europejskiej-Piłsudskiego

05-11-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych

04-11-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z ul. Gajowej i Przemysłowej do ziemi

04-11-2010 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów"

26-10-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie zakładu na działce o nr 217/20 obręb Chorzeń

21-10-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu zlokalizowanego przy ul. Poznańska 72 w Koninie

21-10-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią wodociągową przez wody Kanału Ślesińskiego

20-10-2010 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Chorzeń III

18-10-2010 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 października 2010 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę łącznika ulic Solna – Podgórna

14-10-2010 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 października 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza w Koninie wraz odwodnieniem i oświetleniem

14-10-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział w kosztach pompowania wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego w 2010 r. dla Gospodarstwa Rybackiego "Gosławice" Sp. z o.o.

14-10-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział w kosztach pompowania wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego dla Pfeifer & Langen S.A.

01-10-2010 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa

01-10-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków

29-09-2010 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Świętojańskiej

28-09-2010 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią wodociągową przez wody Kanału Ślesińskiego

28-09-2010 r.
Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

14-09-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu poprzez odcinek krytego rowu do ziemi tj: rozlewisk i nieużytków należących do Gminy Miejskiej Konin oraz z urzędu wygaszenie istniejącego w/w pozwolenia z dnia 23.10.2008r. znak OŚ.6210-35/08 dla Przedsiębiorstwa AGRO – OILS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 153 A

09-09-2010 r.
Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

07-09-2010 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Lewkoniowej

03-09-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na umocnienie prawego brzegu rzeki Warty w jej km 402+850 do 403+050 oraz skarpy odwodnej wału przeciwpowodziowego

02-09-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Solnej 10 A

02-09-2010 r.
Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopów budowlanych tymczasową instalacją igłofiltrową, prowadzoną w ulicy Granicznej

23-08-2010 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji bioetanolu z surowców rolniczych w ramach instalacji kompleksowej gorzelni na działce o nr 271/16 (stary numer działki 271/11) obręb Maliniec

17-08-2010 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Starówka

09-08-2010 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza

09-08-2010 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakłady Chemiczne ORGANIKA- AZOT S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 94

09-08-2010 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Stacji Demontażu Pojazdów Kinga Kołodziejek z siedzibą przy ul. Zakładowej 11

29-07-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacją sanitarną tłoczną pod Kanałem Głównym

29-07-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacją sanitarną tłoczną pod Kanałem Powa - Topiec

21-07-2010 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” dla przedsięwzięcia: „Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadów i osadów ściekowych (ZTUO)”

20-07-2010 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Punkt do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu przy ul. Zakładowej 9

19-07-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych w ulicy Granicznej

16-07-2010 r.
Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn, rejon ulicy Krańcowej

15-07-2010 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa

02-07-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych

30-06-2010 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa

29-06-2010 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Chorzeń III

24-06-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rowu Głównego KWB Konin

16-06-2010 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa

10-06-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany zapisów decyzji nr 2 znak OŚ.6210-11/09 z dnia 29.05.2009 r.

09-06-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wlotu Ø 600...

08-06-2010 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Kopernika i Bankowej w Koninie

07-06-2010 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

01-06-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu stałego na Jeziorze Pątnowskim

01-06-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu stałego na Jeziorze Pątnowskim

27-05-2010 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Wincentego Witosa i Armii Krajowej

24-05-2010 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Przydziałki

19-05-2010 r.
Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji rurociągu wody surowej na sieć wodociągową rozdzielczą

17-05-2010 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska - Kolska - Brzozowa (obręb Wilków)

17-05-2010 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Śląskiej, Łowickiej, Wielkopolskiej, Kaszubskiej, Kurpiowskiej, Mazurskiej, Podlaskiej, Regionalnej oraz Mostowej w Koninie

17-05-2010 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa

05-05-2010 r.
Rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym projektów „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017” oraz „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Konina na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017 wraz z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Konina”

04-05-2010 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa

04-05-2010 r.
Orzeczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: budowa ulic Kopernika i Bankowej w Koninie

29-04-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie VIN-KON S.A.

29-04-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej ul. Witkiewicza w Koninie na działce o nr 364/3 obręb Niesłusz

27-04-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.

27-04-2010 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa

23-04-2010 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa

09-04-2010 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu mobilnej instalacji do produkcji materiałów drogowych przy ul. Sulańskiej

29-03-2010 r.
Zawiadomienie w wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z Jeziora Pątnowskiego

16-03-2010 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu mobilnej instalacji do produkcji materiałów drogowych przy ul. Kazimierskiej

08-03-2010 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Strażackiej

08-03-2010 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Rudzickiej i Hirszfelda

08-03-2010 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Dąbrowskiej i Gojawiczyńskiej

16-02-2010 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa

10-02-2010 r.
Zmiana zapisów w decyzji dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych

08-02-2010 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

25-01-2010 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Łężyn rejon ulicy Krańcowej

15-01-2010 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kotła fluidalnego K9 opalanego biomasą...

13-01-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przy ul. Przemysłowej 20

13-01-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przy ul. Spółdzielców 11

13-01-2010 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych przy ul. Torowej

07-01-2010 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi gminnej Kraśnica - Węglew z droga krajową nr 92

05-01-2010 r.
Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie za pomocą igłofiltrów wykopów budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki II etap

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4892542
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,