Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2013 roku

20-12-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wybudowaniu slipu w głąb Kanału Ślesińskiego

18-12-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji systemu kanalizacyjnego miasta Konina

18-12-2013 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa polegającym na rozbudowie i modernizacji systemu kanalizacyjnego miasta Konina

13-12-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania po rozpatrzeniu wniosku Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” Sp. z o.o. o zmianę pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Konina na pobór i zrzut wody dla kompleksu stawów Gosławice I, II i III etap

12-12-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Morzysław w Koninie”

12-12-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego – Decyzji nr 8 wydanej przez Prezydenta Miasta Konina z dnia 23.07.2010r. obejmującej szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniana wody

05-12-2013 r.
Zawiadomienie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku gazowo – parowego wraz z kotłem szczytowo – rezerwowym oraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Elektrowni Konin

05-12-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu „RC-1” na odcinku od istniejącego przepustu pod ul. Św. Michała do spływu z rzeką Krępicą w sołectwie Dobrzec w Kaliszu

05-12-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego – Decyzji nr 16 wydanej przez Prezydenta Miasta Konina z dnia 04.08.2004r. z obejmującej wykonanie urządzeń wodnych (piezometrów) zlokalizowanych na terenie zakładu przy ul. Przemysłowej 153 w Koninie

04-12-2013 r.
Opinia sanitarna

28-11-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji sanitarnej

26-11-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji systemu kanalizacyjnego miasta Konina

21-11-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji sanitarnej

19-11-2013 r.
Obwieszczenie o że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji zapraw chemii budowlanej opartej o technologię implementacji nanosrebra w Koninie obręb Maliniec – wariant II

19-11-2013 r.
Obwieszczenie że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji zapraw chemii budowlanej opartej o technologię implementacji nanosrebra w Koninie obręb Maliniec – wariant I

19-11-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Morzysław w Koninie”

18-11-2013 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie, polegającym na uzbrojeniu ich w infrastrukturę techniczną oraz drogową

14-11-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu produkcji styropianu oraz na wykonanie urządzeń wodnych – zbiorników rozsączających

12-11-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ. 6341.34.2013 z dnia 18.11.2013 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Morzysław w Koninie”

08-11-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z Zakładu Przetwórstwa Mięsa zlokalizowanego w pawilonie handlowym Intermarche przy ul. Poznańskiej 176 do miejskiej kanalizacji sanitarnej

07-11-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o o wydanie decyzji ustalającej udział Rodzinnych Ogródków Działkowych „ENERGETYK II” Polski Związek Działkowców w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2013 r.

07-11-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” sp. z o.o., w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2013 r.

07-11-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Stowarzyszenia Użytkowników Ogródków Działkowych „CUKROWNIK” w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2013 r.

05-11-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym piśmie znak OŚ.6220.32.2013 z dnia 31.10.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

05-11-2013 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu pod nazwą: "Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Konina na lata 2014-2020"

31-10-2013 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania w zakresie prowadzenia Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie

31-10-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do miejskiej kanalizacji sanitarnej

28-10-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron o wysłanym piśmie znak OŚ.6220.32.2013 z dnia 28.10.2013 r. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

23-10-2013 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji systemu kanalizacyjnego miasta Konina

08-10-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji„ Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Koninie”

27-09-2013 r.
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S. A. ul. Kazimierska 45 62-510 Konin postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku gazowo – parowego wraz z kotłem szczytowo – rezerwowym oraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Elektrowni Konin

27-09-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron o wysłanych pismach znak OŚ.6220.32.2013 z dnia 25.09.2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

26-09-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji sanitarnej

23-09-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – stawu położonego na działce o nr 75 obręb Starówka

23-09-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych – 5 sztuk pomostów na działce o nr 498 obręb Pątnów

16-09-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych oraz dachów

16-09-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron o wysłanym piśmie znak OŚ.6220.32.2013 z dnia 13.09.2013 r. do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie

13-09-2013 r.
Obwieszczenie o powiaomieniu stron o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.21.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Morzysław

13-09-2013 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Morzysław

11-09-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ. 6341.20.2013 z dnia 10.09.2013 r. dot. zawiadomienia przed wydaniem decyzji

10-09-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładu zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 48 w Koninie do miejskiej kanalizacji sanitarnej

05-09-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Decyzji nr 16 wydanej przez Prezydenta Miasta Konina dla RECO 7 Sp. z. o. o dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Solnej 10 A w Koninie

04-09-2013 r.
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z tereny Miasta Konina na lata 2013 – 2032”

28-08-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wszczętym na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. w Koninie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. rozbudowie i modernizacji systemu kanalizacyjnego miasta Konina

28-08-2013 r.
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. w Koninie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji systemu kanalizacyjnego miasta Konina

27-08-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji sanitarnej (ul. Zakładowa 4)

27-08-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji sanitarnej (ul. Poznańska 46)

21-08-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji sanitarnej

20-08-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron o wysłanym postanowieniu znak OŚ. 6220.21.2013 z dnia 19.08.2013 r. dot. zawiadomienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Morzysław

16-08-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania, że w dniu 07.08.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Koninie”

16-08-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Koninie”

06-08-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych (Rzeźnictwo Wędliniarstwo Stanisław Nowak)

06-08-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym postanowieniu znak OŚ. 6220.21.2013 z dnia 05.08.2013 r.

01-08-2013 r.
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obejmującego obręb ewidencyjny: NOWY DWÓR

08-07-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Morzysław

25-06-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym piśmie znak OŚ.6341.10.2013 z dnia 24.06.2013 r. dot. terminu załatwienia sprawy

21-06-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania że w dniu 24.04.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 07.06.2010r.

20-06-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Konina – Decyzja nr 12 z dnia 08.08.2007 r. znak O.6210-17/07 na pobór wód podziemnych i eksploatacje urządzeń ze studni głębinowej nr 7 zlokalizowanej na terenie zakładu na działce 1436/2

31-05-2013 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Elektrowni Pątnów II

31-05-2013 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku handlowo- usługowego Galeria Nad Jeziorem w Koninie przy ul. Paderewskiego 8 (obręb Niesłusz)

21-05-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do przepływowego zbiornika wody pożarowej

20-05-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji, zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak OŚ.6220.9.2013 z dnia 15.05.2013 r.

20-05-2013 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji styropianu w Koninie na działce nr 283, obręb Maliniec

20-05-2013 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji styropianu w Koninie na działce nr 274/10 obręb Maliniec

20-05-2013 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulicy Warszawskiej i ulicy Kolskiej w Koninie

20-05-2013 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji styropianu w Koninie na działkach nr 286/6 i 286/7, obręb Maliniec

07-05-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 24.04.2013 r. w sprawie o: wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 07.06.2010r. znak OŚ.6210-07/2010 ; wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód z ujęcia zlokalizowanego w obrębie Czarków

29-04-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 12

25-04-2013 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z Decyzji NR 18 z dnia 30.09.2010r. znak OŚ.7624-10/2010 Prezydenta Miasta Konina

19-04-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6220.9.2013 z dnia 18.04.2013 r.

19-04-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.9.2013 z dnia 17.04.2013 r.

08-04-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Konina – Decyzja nr 9 z dnia 07.12.2005 r. znak RO-6210-19/05 na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych i wód roztopowych z terenu zakładu do ziemi za pomocą drenażu rozsączającego

08-04-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Stowarzyszenia Użytkowników Ogródków Działkowych „CUKROWNIK” ul. Cukrownicza 15/17, 62-506 Konin w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2012 r.

08-04-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania , o wydanie decyzji ustalającej udział Rodzinnych Ogródków Działkowych „ENERGETYK II” Polski Związek Działkowców ul. Przemysłowa 164, 62-505 Konin w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2012 r.

08-04-2013 r.
o wydanie decyzji ustalającej udział Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” sp. z o.o., ul. Rybacka 2, 62-505 Konin w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2012 r.

27-03-2013 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowo-warsztatowego w Koninie

25-03-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanej decyzji znak OŚ.6220.8.2013 z dnia 22.03.2013 r.

20-03-2013 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej o mocy do 5 MW zlokalizowanej w Koninie przy ulicy Sulańskiej

13-03-2013 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na realizację inwestycji przeciwpowodziowej pn. " Przepompownia Nizina Konińska - modernizacja, m. Konin, pow. koniński"

11-03-2013 r.
Zaproszenie do udziału w II warsztacie międzysektorowym - Mam dziecko pracuję (Flexicurity)

26-02-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.9.2013 z dnia 25.02.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

26-02-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6220.8.2013 z dnia 25.02.2013 r. dotyczącym środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie

22-02-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji "Odbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Marii Dąbrowskiej w Koninie"

19-02-2013 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowo – warsztatowego na odlewnie metali kolorowych, prowadzonym z udziałem społeczeństwa

08-02-2013 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej w Koninie przy ulicy Sulańskiej

06-02-2013 r.
Zajęcie stanowiska przez PWiK Sp. o.o. po odwołaniu firmy VIN-KON S.A.

05-02-2013 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie zbiorników paliwowych podziemnych w Koninie obręb Wilków na terenie istniejącej stacji paliw przy ul. Europejskiej 2 należącej do POLMAX POLSKA S.A. S.K.A.

11-01-2013 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu strony postępowania o wydanej decyzji – pozwoleniu wodnoprawnym znak OŚ.6341.27.2012 z dnia 11.01.2013 r.

08-01-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu przetwórstwa cebuli VAN DEN DOEL POLAND Sp. z o.o. w Kowalewo Parcele 35, 62-400 Słupca do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie – oczyszczalni ścieków Prawy Brzeg

08-01-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych i deszczowych, stanowiących ściek przemysłowy do gruntu z terenu Bazy magazynowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. nr 72 w Koninie

03-01-2013 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzanie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z istniejących myjni automatycznej i projektowanej cztero – stanowiskowej myjni ręcznej na stacji paliw STATOIL 1 2 3 zlokalizowanej przy ul. Paderewskiego 2 w Koninie

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429124
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,