Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2012 roku

24-12-2012 r.
Informacja w sprawie wykonywania zabiegów sterylizacji i kastarcji psów i kotów

21-12-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji, zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak OŚ.6220.29.2012 z dnia 20.12.2012 r.

21-12-2012 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi

18-12-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6220.29.2012 z dnia 05.12.2012 r.

17-12-2012 r.
Oferta na prowadzenie Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie w roku 2013

11-12-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzanie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z istniejących myjni automatycznej i projektowanej cztero – stanowiskowej myjni ręcznej na stacji paliw STATOIL 1 2 3 zlokalizowanej przy ul. Paderewskiego 2 w Koninie

05-12-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6220.29.2012 z dnia 05.12.2012 r.

05-12-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.29.2012 z dnia 04.12.2012 r.

04-12-2012 r.
Protokół z rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa w związku z postępowaniem dotyczącym przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 5 MW zlokalizowanej w Koninie

03-12-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stabilizującego drenażu odwadniającego

22-11-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stodolnianej w Koninie"

20-11-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.29.2012 z dnia 16.11.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie

19-11-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.11.2012r. (14.11.2012r. data wpływu) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49 62-510 Konin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Wierzbowej, Gruntowej w Koninie”

09-11-2012 r.
Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji ustalającej udział Stowarzyszenia Użytkowników Ogródków Działkowych „CUKROWNIK”, ul. Cukrownicza 15/17 62-506 Konin w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2012r.

09-11-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 09.11.2012r. o wydanie decyzji ustalającej udział Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” sp. z o.o., ul. Rybacka 2, 62-505 Konin w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2012r.

08-11-2012 r.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej przy ul. Sulańskiej

31-10-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.29.2012 z dnia 30.10.2012 r.

31-10-2012 r.
Obwieszczenie o wszczęciu, na wniosek z dnia 26.10.2012 r., postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie

30-10-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 26.10.2012r. w sprawie zmiany warunków pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Konina

24-10-2012 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji Walcowni – dostawienie pieca firmy OTTO JUNKER na działkach nr 93/12, 126/31w Koninie obręb Maliniec

17-09-2012 r.
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH dot. projektu „Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” w ramach POKL”– II TERMIN

17-09-2012 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie

14-09-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 12.09.2012 r.

10-09-2012 r.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie" w ramach POKL

10-09-2012 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie

31-08-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku wniesionego w dniu 13.08.2012 r. o cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego

28-08-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

20-08-2012 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Chopina w Koninie

17-08-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 14.08.2012 r.

03-08-2012 r.
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Konina o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Projektowanie i budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie"

01-08-2012 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej zlokalizowanej przy ul. Sulańskiej

20-07-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 18.07.2012 r. w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód powierzchniowych z Jeziora Pątnowskiego poprzez istniejące ujęcie wody, z kanału doprowadzającego wodę chłodzącą z Jeziora Pątnowskiego do Elektrowni „Konin”

12-07-2012 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu naziemnego dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy o pojemności 5000 litrów marki FuelMaster wyposażonego w odmierzacz paliw na działce nr 1209/17 w Koninie, obręb Gosławice

28-06-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym piśmie znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 26.06.2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie

27-06-2012 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej

21-06-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z wniosku wniesionego w dniu 04.06.2012 r., który został uzupełniony w dniu 19.06.2012 r

05-06-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z projektowanego budynku warsztatowego z myjką przy ul. Zakładowej w Koninie

28-05-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Janiny Porazińskiej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Koninie, na działkach oznaczonych nr ewid. 255/1, 255/2, 612/10, 620/1, obręb Przydziałki

28-05-2012 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej z dnia 22.05.2012 r. , znak OŚ. 6220-29/2011

23-05-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji - pozwoleniu wodnoprawnym znak OŚ.6341.3.2012 z dnia 22.05.2012 r.

18-05-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęcziu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy Warszawskiej

15-05-2012 r.
Informacja dla właścicieli psów i kotów

10-05-2012 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Kolskiej w Koninie

10-05-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 07.05.2012 r. zawieszającym postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

09-05-2012 r.
Wezwanie na rozprawę w sprawie zmiany warunków pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Konina dla Vin-Kon

09-05-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 27.04.2012 r. nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

09-05-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.18.2011 z dnia 07.05.2012 rok

26-04-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ. 6341.3.2012 z dnia 25.04.2012 r.

26-04-2012 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego przy ul. Zakładowej w Koninie

26-04-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym zawiadomieniu z dnia 24.04.2012 roku

19-04-2012 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie

19-04-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.4.2012 r. z dnia 16.04.2012 r. oraz o wysłanych pismach znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 17.04.2012 r.

11-04-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.8.2012 z dnia 05.04.2012 r.

05-04-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6220.18.2011 z dnia 03.04.2012 r.

05-04-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” w kosztach pompowania wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego

05-04-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Stowarzyszenia Użytkowników Ogródków Działkowych „CUKROWNIK” w kosztach pompowania wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego

05-04-2012 r.
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Kromolice - Pątnów

04-04-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury w Koninie”

04-04-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 03 kwietnia 2012 r. o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie budowy ulicy Tulipanowej i odcinka ulicy Krokusowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Koninie

30-03-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.4.2012

20-03-2012 r.
Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Andrzeja Benesza

20-03-2012 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Muzealnej i Gotyckiej

20-03-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 marca 2012 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę ulicy Tulipanowej i odcinka ulicy Krokusowej

19-03-2012 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Muzealnej i Gotyckiej

16-03-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Spółdzielców 4

15-03-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej

09-03-2012 r.
Obwieszczenie o weryfikacji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską

06-03-2012 r.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej przy ul. Brunatnej

01-03-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym piśmie znak OŚ.6220-18/2011 z dnia 27.02.2012 r.

01-03-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanych pismach znak OŚ.6220.4.2012 z dnia 27.02.2012 r.

29-02-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lutego 2012 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami, na osiedlu Niesłusz

28-02-2012 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Chorzeń III oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego

27-02-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lutego 2012 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na os. Gaj i Pątnów

27-02-2012 r.
Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjngo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dmowskiego i Staszica

21-02-2012 r.
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice - Pątnów

21-02-2012 r.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Taczanowskiego - Sadowej i w rejonie skrzyżowania ulic Poznańska - Kleczewska

21-02-2012 r.
Zawiadomienie w sprawie uchylenia pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzanie wód do wyrobiska pokopalnianego z sieci kanalizacji deszczowej rejonu ulicy Działkowej

20-02-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 lutego 2012 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę ulicy Cisowej

20-02-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 lutego 2012 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę ulicy Klonowej

16-02-2012 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice – Pątnów, odcinek od projektowanego słupa nr 15 do istniejącego budynku rozdzielni GIS 400 kV na terenie elektrowni Pątnów”

16-02-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 lutego 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Tulipanowej i odcinka ulicy Krokusowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Koninie

13-02-2012 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Warszawskiej w Koninie

13-02-2012 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Pawłówek (ulice: Pawłówek, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Hiszpańska, Francuska)

09-02-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2012 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę ulic na osiedlu Przydziałki, w części na zachód od Trasy Bursztynowej

02-02-2012 r.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji redukcyjno - pomiarowej gazu, obręb Niesłusz

02-02-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 lutego 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na os. Gaj i Pątnów w Koninie

31-01-2012 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Piaskowej i Świerkowej

27-01-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Wilków w Koninie

27-01-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Jesionowej, Modrzewiowej i Lipowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Wilków w Koninie

26-01-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Wilków w Koninie

26-01-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Cisowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Wilków w Koninie

25-01-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulic na osiedlu Przydziałki, w części na zachód od Trasy Bursztynowej w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

23-01-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Pawłówek

20-01-2012 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanym postanowieniu Prezydenta Miasta Konia orzekającym o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie ulic na osiedlu Pawłówek

19-01-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji nr 8 znak OŚ.6341-15/2011 z dnia 26.07.2011 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Konina dla JW ARCHITECTURE Sp. z o.o.

17-01-2012 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie budowie elektrowni biogazowej przy ul. Brunatnej

17-01-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej DP 2901 P w miejscowości Wrąbczyn

17-01-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej 3097 P w miejscowości Szetlewek

17-01-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej DP 3080 P w miejscowości Kotunia

17-01-2012 r.
Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Strażackiej oraz w rejonie ulic Rudzickiej i Hirszfelda

17-01-2012 r.
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Europejskiej-Piłsudskiego

12-01-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków w Przedsiębiorstwie Handlowo Usługowym „VERONA” przy ul. Gosławickiej 1

09-01-2012 r.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji odpopielania w Elektrowni Pątnów

02-01-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Spółdzielców 4

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5598780
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,