Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2016 roku

29-12-2016 r.
OPINIA SANITARNA stwierdza potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

28-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia do poboru wód podziemnych zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 333/14 obręb Pawłówek w Koninie - PROFIT s.c. T. Mirecki J. Szymczak ul. Kolska 34a 62-500 Konin

23-12-2016 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji

21-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków przemysłowych do ziemi (kanał doprowadzający), a następnie do zbiornika wodnego zwanego „Czarna Woda”, które było zmienione Decyzją nr 3 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16.03.2015 r. znak OŚ.6341.5.2015 w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację

20-12-2016 r.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 2

19-12-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie

14-12-2016 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych przy ul. Poznańskiej w Koninie na działkach o numerach ewidencyjnych 184/9 oraz 187/7 obręb Nowy Dwór

09-12-2016 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczętego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - budowa ul. Laskówieckiej

07-12-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym piśmie znak OŚ.6220.36.2016 z dnia 06.12.2016 r. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

06-12-2016 r.
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego na działkach nr 269 i 271/15 obręb Maliniec w Koninie

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie Osiedle Pątnów

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul. Jana Pawła II, Portowa, Staromorzysławska, Popiełuszki

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul. Jana Pawła

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul. Dolna, Trasa Bursztynowa, Poznańska

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie Osiedle Łężyn

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul. Laskówiecka

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie Powa Topiec

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie Osiedle Międzylesie

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie "Stara Powa"

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie Osiedle Gosławice

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul.Południowa

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul. Wyszyńskiego

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul. Przemysłowa, Poznańska, Stroma, Dworcowa

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul. Poznańska

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul. Teligi

02-12-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul. Flisacka

25-11-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Rodzinny Ogród Działkowy Energetyk I

25-11-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Zarząd Dróg Miejskich w Koninie - ulica Grójecka

25-11-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Zarząd Dróg Miejskich w Koninie - ulica Stokowa

25-11-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Zarząd Dróg Miejskich w Koninie- ulica Chrobrego

25-11-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania

23-11-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Miejski Zakład Komunikacji ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin

22-11-2016 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec"

22-11-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego „KONPACK”

22-11-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Frontal Aluminium Sp. z o.o. Sp. komandytowa

21-11-2016 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu gorzelnianego obręb Maliniec w Koninie

18-11-2016 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

14-11-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód poprzez wprowadzenie ścieków komunalnych z Oczyszczalni Ścieków Konin Lewy Brzeg

10-11-2016 r.
Obwieszczenie - weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu odwiertu badawczo – eksploatacyjnego Konin GT-2 wraz z rurociągiem łączącym go z otworem Konin GT-1 na działkach o numerach 1, 2, 227/5 obręb Osada oraz 1, 28 i 29 obręb Starówka w Koninie.

10-11-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji ustalającej udział Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ENERGETYK II” Polski Związek Działkowców ul. Przemysłowa 164, 62-505 Konin, w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2016 r.

10-11-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji ustalającej udział Stowarzyszenia Użytkowników Ogródków Działkowych „Cukrownik” ul. Cukrownicza 15/17, 62-506 Konin, w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2016 r.

10-11-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji ustalającej udział Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” Sp. z o.o., ul. Rybacka 2, 62-505 Konin w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2016 r.

04-11-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

02-11-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego obręb Licheń Stary

02-11-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego obręb Gosławice

24-10-2016 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego w Koninie"

18-10-2016 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji na terenie Impexmetal S.A. Aluminium Konin

12-10-2016 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

12-10-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

11-10-2016 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji polegającej na budowie instalacji magazynowania i rozprężania ciekłego tlenu na terenie Impexmetal S.A. Aluminium Konin

11-10-2016 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin”

06-10-2016 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

30-09-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawia wydania pozwolenia wodnoprawnego

14-09-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

08-09-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

31-08-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. M. Danysza i F. Frankiewicza – os. Laskówiec”

25-08-2016 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

25-08-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

09-08-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

09-08-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

05-08-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydanego pozwolenia wodnoprawnego

04-08-2016 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

04-08-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

29-07-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z LM Auto Sp. z o.o. - Autoryzowany Dealer i Serwis samochodów marki SKODA zlokalizowany przy ul. Poznańskiej 43A

27-07-2016 r.
Zawiadomieie o wszczęciu postępowania - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych ze sztucznego zbiornika pokopalnianego „Jezioro Zatorze”.

26-07-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna – rejon ul. Gajowej na wschód od ul. Przemysłowej dla osiedla mieszkaniowego w Koninie ( ul. Gajowa, Witkiewicza, Matejki i Malczewskiego)”

18-07-2016 r.
Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku administracyjnego, socjalno – warsztatowego, portierni, parkingu, zbiornika paliwa wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 526/2 obręb Międzylesie

18-07-2016 r.
Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu wyrobów gotowych na działce nr 286/38 obręb Maliniec

11-07-2016 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne - pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanej przyul. Harcerskiej 11/A, na działce o nr 141/3 obręb Morzysław

11-07-2016 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji paliw płynnych przy ul. Poznańskiej

11-07-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania - kanalizacja sanitarna dla osiedla Osada

08-07-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

07-07-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

07-07-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

07-07-2016 r.
Powiadomienie stron w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

06-07-2016 r.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na na budowie ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Koninie (obręb Maliniec) wraz z ścieżką rowerową

06-07-2016 r.
Powiadomienie stron postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

06-07-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

29-06-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

27-06-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

20-06-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

17-06-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

17-06-2016 r.
OBWIESZCZENIE o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

06-06-2016 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu odwiertu badawczo – eksploatacyjnego Konin GT-2 wraz z rurociągiem łączącym go z otworem Konin GT-1

31-05-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

25-05-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

25-05-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

13-05-2016 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji polegającej na budowie linii LPN

12-05-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego pomostu rekreacyjnego położonego na jeziorze Pątnowskim

10-05-2016 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa pieca topielnego i pieca do wygrzewania bloków w instalacji Impexmetal S.A. Aluminium Konin

27-04-2016 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

27-04-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

15-04-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego

15-04-2016 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa

08-04-2016 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

04-04-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej, ul. Rolnej, ul. Bocznej w Koninie

24-03-2016 r.
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wyrażająca opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej, ul. Rolnej, ul. Bocznej w Koninie nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

18-03-2016 r.
Ocena jakości wody wodociągów publicznych na terenie miasta Konina za rok 2015

09-03-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej udział Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ENERGETYK II” Polski Związek Działkowców ul. Przemysłowa 164, 62-505 Konin, w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2015 r.

09-03-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej udział Stowarzyszenia Użytkowników Ogródków Działkowych „Cukrownik” ul. Cukrownicza 15/17, 62-506 Konin, w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2015 r.

09-03-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej udział Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” Sp. z o.o., ul. Rybacka 2, 62-505 Konin w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2015 r.

08-03-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzenia oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ze zbiorczej kanalizacji deszczowej rejonu ulicy Teligi w Koninie do ziemi - rowu zlokalizowanego na działkach nr 1027/37,708/2 obręb Chorzeń w Koninie

08-03-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzenia oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ze zbiorczej kanalizacji deszczowej rejonu ulicy Wyszyńskiego w Koninie do ziemi - rowu zlokalizowanego na działce nr 27 obręb Glinka w Koninie

08-03-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzenia oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ze zbiorczej kanalizacji deszczowej rejonu ulicy Południowej w Koninie do ziemi - rowu zlokalizowanego na działce nr 266/9 obręb Glinka w Koninie

07-03-2016 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów silników elektrycznych pochodzących z wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych

04-03-2016 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali odlewni aluminium THEMISTO

29-02-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej, ul. Rolnej, ul. Bocznej w Koninie

18-02-2016 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie pieca topielnego i pieca do wygrzewania bloków w instalacji Impexmetal Aluminium Konin

17-02-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do Kanału Ślesińskiego

17-02-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do kanału „Stara Powa”

10-02-2016 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Starówka w Koninie

09-02-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – stawu zlokalizowanego na działce nr 37/6 obręb Laskówiec w Koninie

05-02-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Konina nr 8 z dnia 23.07.2010 r. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce nr 51/5 obręb Kamienica do rowu Głównego KWB Konin

01-02-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do kanału Powa Topiec ze zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej rejonu ulicy Topolowej w Koninie

29-01-2016 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25

28-01-2016 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron - budowa ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25

25-01-2016 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie magistrali ciepłowniczej w ramach zadania pn.: „Przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta Konina”

21-01-2016 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali odlewni aluminium THEMISTO

15-01-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: Wykonanie urządzenia - wodnego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego i wylotu na działce nr 578/21 w Koninie obręb Niesłusz;Szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez projektowany zbiornik do ziemi

12-01-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wody podziemnej ze studni głębinowej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 126 B w Koninie

11-01-2016 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę linii napowietrznej SN-15 KV nad Kanałem Ślesińskim km 8+150 oraz 8+350

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429708
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,