Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska
z 2017 roku

27-12-2017 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego - pozwolenie na „Budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów”

27-12-2017 r.
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego - pozwolenie wodnoprawne dla MZGOK na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe

19-12-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Impexmetal S.A. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacji ścieków przemysłowych

15-12-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu firmy REKOPACK-ZAWAL oraz EKOPACK

11-12-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu „W1” o współrzędnych geograficznych N: 52012’46,86”, E: 18014’5,16” oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z terenu projektowanej hali logistycznej ww. wylotem do Kanału Powa Topiec (odcinek miejski działka nr 7/3 obręb Przydziałki) - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowego „Podlasiński” Bilczew 52 62-511 Kramsk

08-12-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

08-12-2017 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

08-12-2017 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

07-12-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z terenu osiedla Chorzeń w Koninie - zlewnia A (Flisacka), istniejącym wylotem (zlokalizowanym na działce nr 230 Nowy Dwór w Koninie) do ziemi – rowu w km 0+160 - Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

07-12-2017 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

01-12-2017 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie

01-12-2017 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie

01-12-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem (zlokalizowanym na działce nr 711 obręb Chorzeń) do rzeki Warty w km 398+800 - Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul. Zakładowa 4 62-510 Konin

01-12-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków przemysłowych do zbiornika wodnego „Czarna Woda” - Chemat Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 85a 62-510 Konin

30-11-2017 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa Ciepłowni Geotermalnej wraz z infrastrukturą w Koninie"

27-11-2017 r.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska- "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasieniec"

16-11-2017 r.
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych

15-11-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Poznania, reprezentowanego przez Pana Piotra Hausa z firmy Usługi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa z siedzibą na os. Bolesława Chrobrego 36/29 w Poznaniu, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, polegających na montażu i demontażu pomostów pływających na rzece Warcie w Poznaniu

13-11-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ENERGETYK II” Polski Związek Działkowców ul. Przemysłowa 164 62-505 Konin, w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2017 r.

13-11-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Stowarzyszenia Użytkowników Ogródków Działkowych „Cukrownik” ul. Cukrownicza 15/17 62-506 Konin, w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2017 r.

13-11-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” Sp. z o.o., ul. Rybacka 2, 62-510 Konin w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w I, II, III kwartale 2017 r.

09-11-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu przy ul. Sosnowej 2b w Koninie (działka o numerze ewidencyjnym 71/36 obręb Glinka)- Zakład Cukierniczy J. Janiak - Z. Benk spółka jawna ul. Sosnowa 2b 62-510 Konin

09-11-2017 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie

08-11-2017 r.
Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Ciepłowni Geotermalnej wraz z infrastrukturą"

31-10-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych tj. uzbrojonej studni głębinowej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 1271 obręb Gosławice w Koninie oraz na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych ww. urządzeniem wodnym - Gospodarstwo Rybackie Gosławice Sp. z o.o.

31-10-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem (zlokalizowanym na działce nr 1027/34 obręb Chorzeń) do rzeki Warty w km 398+900 z terenu osiedla Chorzeń w Koninie - zlewnia A (Flisacka) - Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

31-10-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem W3 (zlokalizowanym na działce nr 544 obręb Gosławice) do ziemi – rowu ze zbiorczej kanalizacji deszczowej z osiedla Gosławice w Koninie - Zarząd Dróg Miejskich

31-10-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem (zlokalizowanym na działce nr 470 obręb Międzylesie) do ziemi – rowu w km 0+350 z terenu ulic osiedla Międzylesie w Koninie- Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

31-10-2017 r.
awiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem W1 (zlokalizowanym na działce nr 298 obręb Gosławice) do zbiornika przy pompowni Zawale A ze zbiorczej kanalizacji deszczowej z osiedla Gosławice w Koninie - Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

31-10-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem (zlokalizowanym na działce nr 1 obręb Osada) do Kanału Ulgi z terenu południowej części zabudowy miasta Konina (ul. Dworcowa, Poznańska, Przemysłowa i Stroma) - Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

31-10-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem W2 (zlokalizowanym na działce nr 544 obręb Gosławice) do ziemi – rowu ze zbiorczej kanalizacji deszczowej z osiedla Gosławice w Koninie - Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

30-10-2017 r.
Zawiadomienie o postanowieniu co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Ciepłowni Geotermalnej wraz z infrastrukturą"

20-10-2017 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - Budowa Ciepłowni Geotermalnej wraz z infrastrukturą w Koninie

19-10-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Zakładu Przetwórstwa Mięsa zlokalizowanego w pawilonie handlowym Intermarche przy ul. Poznańskiej 176 w Koninie (działki nr 184/2, 184/9, 187/7 obręb Nowy Dwór)

16-10-2017 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie

12-10-2017 r.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie

04-10-2017 r.
Obwieszczenie o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

27-09-2017 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Ciepłowni Geotermalnej wraz z infrastrukturą"

27-09-2017 r.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

25-09-2017 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

22-09-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją nr 11 przez Prezydenta Miasta Konina z dnia 07.08.2007 znak RO.6210-16/07 na szczególne korzystanie z wód oraz eksploatację urządzeń, polegające na poborze wód podziemnych z utworów kredowych z ujęcia głębinowego zlokalizowanego na terenie stacji paliw przy ul. Europejskiej 2 w Koninie dla potrzeb bytowo gospodarczych i nawadniania terenu - Polmax S.A. S.K.A. ul. Poznańska 58, 66-200 Świebodzin

08-09-2017 r.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydanej decyzji uchylającej w całości decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12.04.2017 r.

06-09-2017 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

05-09-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z obiektów zakładu przy ul. Marii Dąbrowskiej 10 w Koninie (działka o numerze ewidencyjnym 8/3 obręb Przydziałki)

25-08-2017 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Ciepłowni Geotermalnej wraz z infrastrukturą"

23-08-2017 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali biurowo – magazynowo – produkcyjnej o powierzchni 1,1 ha na terenie działki nr 536/2 obręb Międzylesie w Koninie

23-08-2017 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie

22-08-2017 r.
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie

22-08-2017 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie

16-08-2017 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego - Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów

14-08-2017 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów realizowanego na działkach nr 89/10 i 89/17 obręb Pątnów w Koninie oraz na działce nr 148/9 obręb Kamienica w Kazimierzu Biskupim

11-08-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie, pochodzących z Elektrowni Konin, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do systemu jezior konińskich

08-08-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z projektowanej myjni samochodowej przy ul. Zagórowskiej w Koninie (działka o numerze ewidencyjnym 506/6 obręb Przydziałki) - na wniosek Pana Kazimierza Bociana, w imieniu którego działa Pani Iwona Dąbrowska reprezentująca firmę PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. o

03-08-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z warsztatu samochodowego przy ul. Ślesińskiej 23c w Koninie (działki o numerach ewidencyjnych 290/7, 290/8 obręb Pątnów) na wniosek Auto Mirmar s.c. ul. Ślesińska 23c 62-510 Konin

03-08-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej w Koninie wraz z likwidacją i przebudową przepustów - na wniosek Pana Rafała Skrętnego z Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21 60-783 Poznań, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Konina

01-08-2017 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego - Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów

27-07-2017 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - Decyzja dla przedsięwzięcia "Budowa Ciepłowni Geotermalnej wraz z infrastrukturą"

26-07-2017 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - Decyzja dla przedsięwzięcia "Budowa Ciepłowni Geotermalnej wraz z infrastrukturą"

18-07-2017 r.
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu "Program ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu

17-07-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - trzech pomostów pływających na jeziorze Pątnowskim (działka o numerze ewidencyjnym 544/4 obręb Pątnów) z nadbrzeżem na wysokości działki o numerze ewidencyjnym 679/2 obręb Gosławice w Koninie

11-07-2017 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

10-07-2017 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 383/2 obręb Chorzeń w Koninie

30-06-2017 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn. " Przebudowa rozdzielni 220 kV i 110 kV w ramach zamierzenia budowlanego "Modernizacja stacji 220/110 kV Konin"

29-06-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 83/10 obręb Starówka w Koninie - Okleiny Wiśniewski i wspólnicy sp. j. ul. Wojska Polskiego 15A 62-500 Konin

29-06-2017 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zespołu mieszania surowców sypkich, na bazie popiołów, na terenie działki 89/43 położonej w Koninie (obręb Pątnów) przy ul. Kazimierskiej

28-06-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na legalizację istniejących urządzeń wodnych – dwóch wylotów, wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na wysokości działek o numerach ewidencyjnych 789/1 i 789/2 obręb Pawłówek w Koninie oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków - wód opadowych i roztopowych ww. urządzeniami do ziemi - rowu nr 0015.R.P-C (działka o numerze ewidencyjnym 518/2 obręb Pawłówek) - PPHU MAR-DOM Marek Kwieciński ul. Europejska 32 62-500 Konin

27-06-2017 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie

12-06-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej w Koninie przy ul. Paderewskiego (działka o numerze ewidencyjnym 34/5 obręb Niesłusz) - „TRANS – KOL - PALIWA” Sp. z o.o. ul. Toruńska 186 62-600 Koło

07-06-2017 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie muru oporowego pompowi Morzysław na Kanale Ślesińskim w km 0+430 na działkach o numerach ewidencyjnych 200 obręb Laskówiec w Koninie oraz 242/6 obręb Morzysław w Koninie

06-06-2017 r.
OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie

05-06-2017 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie o wysłanych pismach: znak OŚ.6220.41.2016 z dnia 01.06.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak OŚ.6220.41.2016 z dnia 01.06.2017 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie.

02-06-2017 r.
Informacja o możliwości zgłoszenia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi

02-06-2017 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.41.2016 z dnia 31.05.2017 r.

29-05-2017 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę inwestycji pn " Przebudowa i budowa infrastruktury linii kolejowej w ramach projektu POIiŚ 7.1.-8 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku warszawa Poznań..."

23-05-2017 r.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zadania "Budowa ul. Laskówieckiej w Koninie"

10-05-2017 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie linii 110 kV relacji Elektrownia Konin – Konin Południe i Niesłusz – Krągola na odcinku od słupa 31-33/20-22 na działkach nr 676/4 i 677/1 obręb Chorzeń w Koninie

08-05-2017 r.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zadnia "Budowa ul. Laskówieckiej w Koninie"

28-04-2017 r.
Obwieszczenie dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn " Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań-pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz- prace przygotowawcze"

26-04-2017 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego - Przebudowa i budowa infrastruktury linii kolejowej w ramach projektu POIiŚ 7.1-8 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań"

24-04-2017 r.
Zawiadomienie RDOŚ o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego w Koninie - Etap III"

24-04-2017 r.
Obwieszczenie RDOŚ - Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego w Koninie - Etap III

20-04-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu zakładu zlokalizowanego w Koninie przy ul. Zakładowej 17 ( działki o numerach ewidencyjnych: 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 obręb Chorzeń w Koninie) - Grupa Kupsik sp. z o.o. sp. k. ul. Zakładowa 17, 62-510 Konin

14-04-2017 r.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydanej decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie ekranów akustycznych wzdłuż ulicy Ślesińskiej w Koninie

14-04-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ENERGETYK II” Polski Związek Działkowców ul. Przemysłowa 164, 62-505 Konin, w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2016 r.

14-04-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Stowarzyszenia Użytkowników Ogródków Działkowych „Cukrownik” ul. Cukrownicza 15/17, 62-506 Konin, w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2016 r.

14-04-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej udział Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” Sp. z o.o., ul. Rybacka 2, 62-505 Konin w kosztach utrzymania szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego w IV kwartale 2016 r.

07-04-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z samoobsługowej myjni samochodowej 4 – stanowiskowej zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 81/1 obręb Niesłusz w Koninie

23-03-2017 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego w Koninie - Etap III

23-03-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej ze studni głębinowej zlokalizowanej w Koninie przy ul. Przemysłowej 150a

21-03-2017 r.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Jasiniec - Pątnów oraz budowa rozdzielni 400kV w stacji 221/110kV Jasiniec

20-03-2017 r.
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2016 r.

16-03-2017 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o decyzji „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin”

16-03-2017 r.
Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin”

09-03-2017 r.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

03-03-2017 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.41.2016 z dnia 02.03.2017 r

01-03-2017 r.
Zawiadomienie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego w Koninie - Etap III"

21-02-2017 r.
Zawiadomienie stron postępowania o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego w Koninie - Etap III"

21-02-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Decyzji nr 7 Prezydenta Miasta Konina z dnia 04.04.2014 r. znak OŚ.6341.9.2014 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu części ul. Brunatnej w Koninie oraz na wykonanie urządzeń wodnych (przebudowę, budowę oraz likwidację) - Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

21-02-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych tj. uzbrojonej studni głębinowej zlokalizowanej w Koninie przy ul. Przemysłowej 7 (działka o numerze ewidencyjnym 188/2 obręb Czarków) oraz na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych - Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

17-02-2017 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanym postanowieniu znak OŚ.6220.36.2016

13-02-2017 r.
Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego w Koninie- Etap III"

09-02-2017 r.
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10 , pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu

09-02-2017 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji polegającej na budowie linii do produkcji stopowych zapraw odlewniczych na terenie Impexmetal S.A. Aluminium Konin

07-02-2017 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania

25-01-2017 r.
Wszczęcie postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Warty w km 402+355 istniejącym wylotem DN 800 ze zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej rejonu tzw. Wyspy - ul. Pociejewo

23-01-2017 r.
Zawiadomienie dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego w Koninie - etap III"

19-01-2017 r.
Zawiadomienie, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie mógł być rozpatrzony w ustawowym terminie

19-01-2017 r.
Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie

18-01-2017 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – slipu dla służb ratunkowych przy ul. Panny Marii w Poznaniu (działki o numerach ewidencyjnych 69/3, 69/4 obręb Śródka Miasto Poznań) oraz na prowadzenie prac na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią - Miasto Poznań plac Kolegiacki 17, 61-814 Poznań

17-01-2017 r.
Obwieszczenie o decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie linii 110 kV relacji Elektrownia Konin – Konin Południe i Niesłusz – Krągola obręb Chorzeń w Koninie

12-01-2017 r.
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądania dotyczących przedsięwzięcia pn." Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Jasiniec-Pątnów oraz budowa rozdzielni"

10-01-2017 r.
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie

09-01-2017 r.
Zawiadomienie stron postępowania o wniosku dotyczącym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego w Koninie - Etap III"

03-01-2017 r.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii do produkcji stopowych zapraw odlewniczych na terenie Impexmetal S.A. Aluminium Konin

02-01-2017 r.
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu odwiertu badawczo – eksploatacyjnego wraz z rurociągiem

Ogłoszenia z 2024 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2023 roku
Archiwum ogłoszeń z 2022 roku
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4891538
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,